• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 302/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 19 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Tờ trình số 1039/TTr-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 264/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông Lê Xuân Hãn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Bộ Công Thương;

2. Ông Nguyễn Hữu Ninh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam, Bộ Công Thương;

3. Ông Đoàn Tấn Nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam, Bộ Công Thương,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.