• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/01/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 53/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 11 tháng 1 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty xuất nhập khẩu thủy đặc sản thành công ty cổ phần

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thủy sản tại công văn số 3998/TS/TTr ngày 31 tháng 12 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu thủy đặc sản thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 68.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 25% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 40% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư nước ngoài : 15% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán ngoài doanh nghiệp : 20% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Xuất nhập khẩu thủy đặc sản tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là 205.325.905.481 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 53.806.069.666 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 112.210 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 3.366.300.000 đồng.

4. Chi phí đào tạo, đào tạo lại người lao động trong doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu thủy đặc sản thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Bộ Thủy sản thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Thủy đặc sản.

- Tên giao dịch quốc tế : SPECIAL AQUATIC PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt : SEASPIMEX - VIỆT NAM.

- Trụ sở chính : 213 Hòa Bình, phường 19, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Thủy đặc sản kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Công ty cổ phần Thủy đặc sản :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu thủy đặc sản có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Thủy đặc sản.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu thủy đặc sản, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy đặc sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.