• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 318/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ

______________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 309/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

Sở Y tế tỉnh Nam Định, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh Nam Định năm 2007

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.