• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/10/1999
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 994/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 29 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi và bổ sung thành viên ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg ngày 11 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét yêu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Đức Kiên - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban 853/TW) thay ông Phan Văn Dĩnh;

Cử ông Vương Đình Khánh, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam làm Uỷ viên Ban 853 TW.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.