• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/01/2004
BỘ THƯƠNG MẠI
Số: 1803/2003/QĐ-BTM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển công ty hóa chất vật liệu điện Hải Phòng thành Công ty cổ phần hóa chất vật liệu điện Hải Phòng

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng (Tờ trình số 536/TT-TC ngày 15/12/2003), ý kiến thẩm định phương án cổ phần hóa Công ty Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng

1. Hình thức cổ phần hóa: Bán một phần vốn của Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và kết hợp huy động thêm vốn của người lao động trong doanh nghiệp để chuyển thành Công ty cổ phần:

2. Cơ cấu vốn điều lệ

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng Việt Nam).

- Nhà nước: 29% vốn điều lệ.

- Người lao động trong doanh nghiệp: 71% vốn điều lệ.

3. Giá trị doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo Quyết định của Bộ Thương mại số 1253/QĐ-BTM ngày 06/10/2003.

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 51.272.119.483 (năm mốt tỷ hai trăm bảy hai triệu một trăm mười chín nghìn bốn trăm tám ba đồng).

- Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 7.495.989.132 đồng (bảy tỷ bốn trăm chín nhăm triệu chín trăm tám chín nghìn một trăm ba hai nghìn đồng).

4. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 40.195 cổ phần giá trị được ưu đãi: 1.205.850.000 đồng (một tỷ hai trăm lẻ năm triệu tám trăm năm chục đồng).

5. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được sử dụng tiền bán cổ phiếu như sau:

+ Chi phí cổ phần hóa thực hiện theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính số 76/2002/TT-BTC.

Số tiền còn lại được chuyển vào kho nhà nước theo quy định của Nhà nước.

Điều 2: Chuyển Công ty Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng thành Công ty cổ phần:

a) Tên gọi:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Hải phòng.

- Tên tiếng Anh: Haiphong Chemical and Electrical Joint – Stock Company.

- Tên giao dịch: Haiphong CEMACO.

b) Trụ sở giao dịch: 20 Lê Quýnh, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền – Hải Phòng.

Điều 3: Công ty cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Công ty Cổ phần có nhiệm vụ kinh doanh:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu, sản xuất hàng xuất khẩu.

- Hóa chất, vật liệu điện và dụng cụ cơ khí.

- Vật liệu xây dựng, hàng công nghiệp tiêu dùng, phân bón, phương tiện vận tải, cao su, gỗ cao su, nông lâm sản đã qua chế biến, kim khí.

- Kinh doanh nhà, thuốc lá, rượu bia, bánh kẹo, thủy, hải sản, máy, thiết bị phụ tùng và vật tư phục vụ sản xuất.

+ Sản xuất gia công giấy xuất khẩu.

- Kinh doanh dịch vụ: Nhà nghỉ, giao nhận vận chuyển hàng hóa, cho thuê kho bãi, du lịch lữ hành nội địa.

Điều 5: Giao Giám đốc Công ty Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng có trách nhiệm tổ chức bán cổ phần lần đầu theo đúng quy định của Nhà nước, tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần và bàn giao tiền vốn, tài sản, lao động… và các tài liệu có liên quan cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7: Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Công ty Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Như Đính

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.