• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 991/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 30 tháng 12 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm nhân sự Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam

___________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
 Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ tại tờ trình số 309/TCCP-CCVC ngày 24 tháng 12 năm 1996;
 Xét yêu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm nhân sự Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam, gồm các ông sau đây:

Trưởng ban: Ông Lê Xuân Trinh, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Tấn Dũng, phái viên của Thủ tướng Chính phủ.

- Ông Trần Anh Kiệt, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Đào An, nguyên Chỉ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.