• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1997
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 923/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thưởng Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ hàng năm

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.

Để tăng cường hiệu lựcvà tôn vinh ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và nâng cao tính pháp lý trongviệc thưởng Cờ Thi đua luân lưu của Chính phủ;

Xét đề nghị của Việntrưởng Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm1997 tặng thưởng cờ Luân lưu của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 2. Đối tượng, tiêu chuẩn và thủtục đề nghị xét thưởng Cờ Thi đua Luân lưu của Chính phủ hàng năm thực hiện theo Quyết định số 07-CT ngày 3/1/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay làThủ tướng Chính phủ) và giao cho Viện trưởng Viện Thi đua - Khen thưởng Nhànước hướng dẫn thêm một số điểm về đối tượng tiêu chuẩn và thủ tục xét thưởngcho phù hợp tình hình mới.

Điều 3. Những quy định trước đây tráivới quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và Viện trưởng Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.