• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/10/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 735-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 4 tháng 10 năm 1996

 

 

 

 

QUYẾTĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo về phát triển thuỷ lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu long

__________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 99/TTg ngày 09 tháng 02 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thuỷ lợi và xây dựng nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

a) Thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển thuỷ lợi và xây dựng nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gồm các thành viên sau đây:

1- Đồng chí Nguyễn Công Tạn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban.

2. Đồng chí Nguyễn Giới, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó ban.

3- Đồng chí Phan Sỹ Kỳ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó ban.

4- Đồng chí Nguyễn Tấn Mẫn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Uỷ viên.

5- Đồng chí Nguyễn Mạnh Kiểm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Uỷ viên.

6- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Uỷ viên.

7- Đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên.

8- Đồng chí Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên.

9- Đồng chí Nguyễn Trung Tín, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Uỷ viên.

b) Thành lập tổ thường trực đặt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của các Bộ ngành có liên quan để giúp việc cho Ban chỉ đạo, do Trưởng ban quyết định.

Điều 2.- Ban chỉ dạo có nhiệm vụ:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo thực hiện Quyết định số 99/TTg ngày 09 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kiểm tra, đôn đốc việc quy hoạch, khảo sát thiết kế và thi công các dự án tiền khả thi và khả thi để thực hiện Quyết định số 99/TTg.

3. Tổng kết, rút kinh nghiệm và bổ sung kịp thời biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện việc phát triển thuỷ lợi, xây dựng nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

4. Tham gia thẩm định quy hoạch, dự án tiền khả thi và khả thi thuộc phạm vị Quyết định số 99/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn cho tổ thường trực tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

6. Ban Chỉ đạo thường kỳ 3 tháng họp 1 lần, khi cần thiết có thể họp đột xuất.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Trần Đức Lương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.