• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/10/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 734-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 4 tháng 10 năm 1996

 

 

 

 

QUYẾTĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội vùng tây nguyên

___________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 656/TTg ngày 13 tháng 9 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996 - 2000 và 2010.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo về "phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996 - 2000 và 2010" gồm các thành viên sau đây:

1- Đồng chí Nguyễn Công Tạn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban.

2- Đồng chí Nguyễn Văn Đẳng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban thường trực.

3- Đồng chí Nguyễn Duy Khanh, nguyên Phó bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, Phó ban.

4- Đồng chí Tào Hữu Phùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên.

5- Đồng chí Phạm Quang Tuyến, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Uỷ viên.

6- Đồng chí Phan Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Uỷ viên.

7- Đồng chí Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ xây dựng, Uỷ viên.

8- Đồng chí Nguyễn Lương Trào, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Uỷ viên.

9- Đồng chí Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường, Uỷ viên.

10- Đồng chí Nguyễn Chơn, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Uỷ viên.

11- Đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên.

12- Đồng chí Huỳnh Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cao su Việt Nam, Uỷ viên.

13- Đồng chí Trần Khải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cà phê Việt Nam Uỷ viên.

14- Phan Quốc Sủng, Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên, Uỷ viên.

Điều 2.- Ban chỉ đạo chương trình phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên có nhiệm vụ sau đây:

1- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên thực hiện nội dung của Quyết định 656/TTg ngày 13 tháng 9 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996 - 2000 và 2010".

2- Tổ chức theo dõi, chỉ đạo các Bộ, ngành, các cấp có liên quan thực hiện nội dung được phân công theo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ thực hiện của từng giai đoạn thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

3- Tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức chỉ đạo và những vấn đề cần bổ sung khi thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trình Chính phủ.

4- Tuyên truyền về chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên để động viên các ngành, các cấp tham gia thực hiện

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Trần Đức Lương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.