• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 605-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 31 tháng 8 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép ngành Truyền hình được sử dụng

nguồn thu từ quảng cáo để phát triển ngành

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Thực hiện quy hoạch phát triển ngành Truyền hình Việt Nam đến năm 2000và những năm sau,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ngành Truyền hình được sử dụng nguồn thu từquảng cáo trên truyền hình để phát triển ngành. Toàn bộ số thu này sau khi trừchi phí hợp lý phải nộp vào ngân sách nhà nước và chỉ được chi cho đầu tư pháttriển ngành theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Bộ Tài chính phối hợp với Đài truyền hình Việt Namhướng dẫn chi tiết việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu này đúng mụcđích, nội dung và có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm1996.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầutư, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.