• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/05/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 17/03/1999
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 339/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 24 tháng 5 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Uỷ ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ

 ___________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét yêu cầu tăng cường công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ dạo công tác phi chính phủ của Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Điều 2. Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp báo cáo và kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức nhân dân để đề xuất các chủ trương, chính sách có liên quan đến các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

2. Tổ chức sự phối hợp của các cơ quan, địa phương và tổ chức nhân dân có liên quan để thực hiện các chủ trương, chính sách về các tổ chức phi chính phủ.

3. Thực hiện việc xét cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi các loại Giấy phép hoạt động, Giấy phép lập văn phòng dự án, Giấy phép lập văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam theo quy chế hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số: 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Thủ tướng về tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Điều 3. Thành phần của Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ:

1. Chủ nhiệm Uỷ ban: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2. Các Uỷ viên:

Phó trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

Phó trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng,

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,

Thứ trưởng Bộ Nội vụ,

Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

3. Thư ký Uỷ ban: Một cán bộ cấp vụ của Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Cơ quan thường trực về công tác phi chính phủ nước ngoài là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Cơ quan thường trực về công tác phi chính phủ trong nước là Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 5. Lề lối làm việc của Uỷ ban và phân công trách nhiệm cụ thể các Uỷ viên Uỷ ban do Chủ nhiệm Uỷ ban quyết định.

Điều 6. Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ có con dấu riêng.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 214/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07 tháng 07 năm 1993 về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác về các tổ chức phi chính phủ.

Điều 8. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và lãnh đạo cơ quan Trung ương các tổ chức nhân dân có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.