• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/03/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 186/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 28 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về danh sách các doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay xếp hạng đặc biệt đối với các doanh nghiệp Nhà nước dưới đây:

1. Tổng công ty Điện lưc Việt Nam,

2. Tổng công ty Than Việt Nam,

3. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam,

4. Tổng công ty Xi măng Việt Nam,

5. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,

6. Tổng công ty Hàng không Việt Nam,

7. Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam,

8. Tổng công ty Cao su Việt Nam,

9. Tổng công ty Thép Việt Nam,

10. Tổng công ty Cà phê Việt Nam

11. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

12. Tổng công ty Giấy Việt Nam

13. Tổng công ty Dệt - May Việt Nam

14. Tổng công ty Lương thực miền Bắc

15. Tổng công ty Lương thực miền Nam

16. Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

17. Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam

18. Liên hiệp Đường sắt Việt Nam

19. Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

20. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

21. Ngân hàng Công thương Việt Nam

20. Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

20. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn việc chuyển xếp lương và phụ cấp chức vụ của các viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuôc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.