• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1979
  • Ngày hết hiệu lực: 31/10/2001
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 253/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bản quy định tạm thời về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, lề lối làm việc và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên công an xã

_______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ quyết định số 07/QĐ-CA ngày 22-1-1971 của Bộ Công an ban hành bản điều lệ về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và lề lối làm việc của công an xã; 
Để xây dựng, củng cố và tăng cường lực lượng công an ở cơ sở, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo đây bản quy định tạm thời về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, lề lối làm việc và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên công an xã, thị trấn.

Bản quy định này có giá trị thi hành kể từ ngày 1-1-1979.

Những điều quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Giao cho Sở Công an, sau khi bàn bạc, thống nhất với Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, hướng dẫn cụ thể và quản lý việc thi hành quy định này.

Điều 3. Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công an, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền, thủ trưởng các ban, ngành, sở thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Đình Liệu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.