• Thông tư 01/2022/TT-BCT

  Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT và thông tư 59/2015/TT-BCT

  18/01/2022

  08/03/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 01/2022/TT-BNV

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

  16/01/2022

  03/03/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 01/2022/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

  12/01/2022

  01/03/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 04/2022/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

  06/01/2022

  06/01/2022

 • Thông tư 01/2021/TT-BQP

  Quy định về quản lý người giữ chức chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý

  03/01/2022

  18/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 27/2021/TT-NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  31/12/2021

  01/04/2020

 • Thông tư 28/2021/TT-BTTTT

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến”

  31/12/2021

  01/07/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 26/2021/TT-BTTTT

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

  31/12/2021

  15/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 07/2021/TT-BNV

  Thông tư quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

  31/12/2021

  15/02/2022

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.