• Thông tư 129/2019/TT-BQP

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

  15/08/2019

  30/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 28/2019/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001

  12/08/2019

  01/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 29/2019/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

  12/08/2019

  01/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH

  Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

  12/08/2019

  26/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 48/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

  08/08/2019

  10/10/2019

 • Thông tư 50/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ

  08/08/2019

  01/10/2019

 • Thông tư 49/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  08/08/2019

  23/09/2019

 • Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản

  07/08/2019

  01/01/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 13/2019/TT-BTNMT

  Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  07/08/2019

  23/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.