• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/1992
BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO
Số: 776-QĐ/BT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận 11 (mười một) di tích lịch sử, vănnn hoá và danh lam thắng cảnh.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Căn cứ Điều 46 của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19-12-1980;

- Căn cứ pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh số 14/LCT-HĐNN công bố ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

- Căn cứ Điều 42 Luật đất đai của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 6-1-1988 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích;

- Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ tịch UNND tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Hà, Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Thanh hoá và đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 - Này công nhận 11 (mười một) di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh sau đây:

Tỉnh Hà Tĩnh (3 di tích)

1 Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đền Cả - Xã ích Hậu - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh.

2. Di tích lịch sử: Đền thờ Phan Kính - Xã Song Lộc - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh.

3. Di tích lịch sử: Đền thờ và mộ Ngô Phúc Vạn - xã Đại Lộc, Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh.

Tỉnh Nghệ An (3 di tích)

4. Di tích lịch sử: Đền thờ và mộ Ngô Trí Hòa - Xã Diễn kỳ - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An.

5. Di tích lịch sử: Đền thờ và mộ Ngô Sỹ Vinh - xã Diễn Kỳ - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An.

6. Di tích lịch sử: Nhà thời và mộ Nguyễn Thức Tự - Xã Nghi Trường - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nam Hà (1 di tích)

7. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Cát Đằng - Xã Yên Tiến - Huyện ý Yên - Tỉnh Nam Hà.

Thành phố Hà Nội (2 di tích)

8. Di tích nghệ thuật: Đình chùa Trung Tự - Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

9. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Miếu Tế Xuyên và chùa Linh Quang Phòng - Xã Đình Xuyên - Huyện Gia Lâm - - Thành phố Hà Nội.

Tỉnh Thừa Thiên Huế (2 di tích)

10. Di tích lịch sử Thanh Bình Từ Đường - Phường Phú Hiệp - thành phố Huế tỉnh - Thừa Thiên Huế.

11. Di tích lịch và kiến trúc nghệ thuật: chùa Giác Lương - Xã Phong Hiền - Huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tỉnh Thanh Hóa

+ Di tích lịch sử: Nhà máy điện Hàm Rồng (Bổ xung khu di tích Hàm Rồng - Quyết định số 09 - VH/QĐ ký ngày 21-2-1975) Phường Hàm Rồng - Thị xã Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2 - Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin và Thể thao.

Điều 3 - Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh theo pháp luật quy định.

Điều 4 - Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Giám đốc Sở Văn hoá thông tin các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Hà, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Khắc Liên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.