Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: VB hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ

  VB hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

  của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

   

  (Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

   

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2014-2018

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

  1.           

  Quyết định

  2301/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007

  Quy định phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bưu chính, viễn thông  và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế phối hợp phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  10/8/2015

  2.           

  Quyết định

  37/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008

   

  Quy định Khu vực phải xin giấy phép xây dựng, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh

  Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hải Dương hết hiệu lực theo quy định của Luật đầu tư năm 2014

  10/10/2016

  3.           

  Quyết định

  12/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

  Quy định về quản lý in, xuất bản phát hành trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

  20/4/2018

  4.           

  Quyết định

  09/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

   

  Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

  Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hải Dương hết hiệu lực theo quy định của Luật đầu tư năm 2014

  10/10/2018

  5.           

  Quyết định

  12/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

  Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh Hải Dương quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  10/8/2015

  6.           

  Quyết định

  18/2013/QĐ-UBND ngày 01 /8/2013

  Ban hành quy định quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  10/11/2018

  7.           

  Quyết định

  28/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

  10/7/2017

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  8.           

  Quyết định

  2689/1999/QĐ-UBND ngày 25/11/1999

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc xem xét xử lý những tồn tại, thiếu sót trong việc giao đất cho nhân dân làm nhà ở, thu tiền đầu tư xây dựng cơ bản kết cấu hạ tầng cơ sở

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương

  23/3/2015

  9.           

  Quyết định

  737/2004/QĐ-UBND ngày 25/02/2004

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc bổ sung quy định xem xét, xử lý thiếu sót, tồn tại trong việc giao đất cho nhân dân làm nhà ở, thu tiền đầu tư xây dựng cơ bản kết cấu hạ tầng ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 2689/1999/QĐ-UB ngày 25/11/1999

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương

  23/3/2015

  10.      

  Quyết định

  2199/2004/QĐ-UBND ngày 07/6/2004

   

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về quản lý và trình tự, thủ tục cấp phép khai thác tận thu khoáng sản trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương

  23/3/2015

  11.      

  Quyết định

  2200/2004/QĐ-UBND ngày 07/6/2004

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về quản lý và trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương

  23/3/2015

  12.      

  Quyết định

  2758/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2006

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc phạm vi hộ gia đình không phải xin phép trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương

  23/3/2015

  13.      

  Quyết định

  4316/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006

  Quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị thay thế bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

  01/12/2014

  14.      

  Quyết định

  54/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008

  Quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị thay thế bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

  01/12/2014

  15.      

  Quyết định

  55/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

  Quy định về quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 666//QĐ-UBND  ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương

  23/3/2015

  16.      

  Quyết định

  56/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

  Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND  ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND tỉnh ban hành.

  01/5/2017

  17.      

  Quyết định

  40/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009

  Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2015

  18.      

  Quyết định

  47/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

  Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 21a/QĐ-UBND  ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

  17/10/2014

  19.      

  Quyết định

  07/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011

  Ban hành Quy định hồ sơ và luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  Được thay thế bằng Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND  ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/11/2017

  20.      

  Quyết định

  25/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

  Ban hành Quy định về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất sản xuất nông nghiệp sử dụng ổn định sau khi chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương

  26/12/2016

  21.      

  Quyết định

  21/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012

  Quy định thu hồi, chuyển nhượng, góp vốn, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đối với tài sản gắn liền với đất được Nhà nước giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND  ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND tỉnh ban hành.

  01/5/2017

  22.      

  Quyết định

  13/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013

  Về việc sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 11, Quy định kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND  ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương

  26/12/2016

  23.      

  Quyết định

  21/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013

  Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 21a/QĐ-UBND  ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

  17/10/2014

  24.      

  Quyết định

  34/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  25.      

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  12/10/2018

  26.      

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND ngày 16/8/2015

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015 - 2019.

  01/01/2018

  27.      

  Quyết định

  36/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận

   đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  Thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  12/10/2018

  28.      

  Chỉ thị

  20/2004/CT-UBND ngày 20/8/2004

  Chỉ thị của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương

  23/3/2015

  29.      

  Chỉ thị

  19/2005/CT-UBND ngày 26/9/2005

  Chỉ thị của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương

  23/3/2015

  30.      

  Chỉ thị

  15/2011/CT-UBND ngày 31/5/2011

  Về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND  ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND tỉnh ban hành.

  01/5/2017

  TÀI CHÍNH

  31.      

  Nghị quyết

  105/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

  Về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

  32.      

  Nghị quyết

  131/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

  Về việc ban hành quy định điều chỉnh bổ sung mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tinh

   

  Thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/ NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

  33.      

  Nghị quyết

  132/2009/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2015

  Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND 15 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hải Dương quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  01/01/2015

  34.      

  Nghị quyết

  139/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

   

  Về mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gẳn liền với đất trên địa bàn tỉnh

   

  Thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/ NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

  35.      

  Nghị quyết

  140/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

  V/v Điều chỉnh, bổ sung mức thu phí chợ Phú Yên và Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương

  Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 81/2014/HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  01/08/2014

  36.      

  Nghị quyết

  141/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

   

  Về việc điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  Thay thế bởi Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017

  01/01/2017

  37.      

  Nghị quyết

  150/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

   

  Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

   

  Thay thế bằng Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

  01/01/2017

  38.      

  Nghị quyết

  151/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

   

  Nghị quyết về hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2011-2015

   

  Thay thế bằng Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Quy định Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  01/01/2017

  39.      

  Nghị quyết

  14/2011/NQ-HĐND ngày 21/6/2011

   

  Về phương án thu phí chợ Thanh Bình, thành phố Hải Dương

   

  Thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/ NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

   

  40.      

  Nghị quyết

  20/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Nghị quyết số: 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

   

  41.      

  Nghị quyết

  33/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

  Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ quan y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sỏ’khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nưởc thuộc tỉnh quản ỉỷ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2018

  42.      

  Nghị quyết

  35/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

   

  Về điều chỉnh mức thu chế độ thu, nộp quản lý và sừ dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/ NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

   

  43.      

  Nghị quyết

  42/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

  Về việc quy định cụ thể mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan thanh tra nhà nước

  Thay thế bằng Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  26/12/2017

  44.      

  Nghị quyết

  44/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

  Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

  45.      

  Nghị quyết

  45/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012

  Nghị quyết về việc quy định cụ thể mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan thanh tra nhà nước

  Thay thế bằng Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

  46.      

  Nghị quyết

  61/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013

  Quy định tạm thời giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sỏ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nưởc thuộc tỉnh quản ỉỷ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2018

  47.      

  Nghị quyết

  71/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

   

  Về việc quy định mức thu,chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

   

  Thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/ NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

  48.      

  Nghị quyết

  72/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

  Quy định chế đội bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  Thay thế bằng Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  26/12/2017

  49.      

  Nghị quyết

  81/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

   

  Về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tinh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/ NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

  50.      

  Nghị quyết

  82/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

  Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2014-2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  51.      

  Nghị quyết

  93/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

   

  Về việc bãi bỏ quy định thu, điều chỉnh mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí trên địa bàn tỉnh

   

  Thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/ NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

  52.      

  Nghị quyết

  94/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bằng Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018  Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

   

  21/7/2018

   

  53.      

  Nghị quyết

  117/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015

   

  Về việc điều chỉnh bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/ NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

  54.      

  Nghị quyết

  138/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

   

  Về quy định mức thu học phí tại các trường Đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2015-2016

   

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2017

  55.      

  Nghị quyết

  21/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

  Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2016-2017

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/8/2017

  56.      

  Nghị quyết

  26/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2017

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  30/11/2017

  57.      

  Quyết định

  4308/2004/QĐ-UBND ngày 26/10/2004

  Về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày l8/8/2016 ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  28/09/2016

  58.      

  Quyết định

  2750/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

  Quy định mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2018

  59.      

  Quyết định

  4426/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006

   

  Về việc ban hành quy định về danh mục, mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

  01/01/2017

  60.      

  Quyết định

  3278/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007

   

  Về việc sửa đổi một sổ điều của Ọuy chế quản lý nhà nước về giá ban hành kèm theo Quyết định số 4308/2004/QĐ-UBND ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày l8/8/2016 ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  28/09/2016

  61.      

  Quyết định

  61/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008

  Về việc ban hành quy định điều chỉnh bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND  ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  62.      

  Quyết định

  63/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

   

  Về việc phê duyệt điều chỉnh quy định việc thu nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ ô tô xe máy, xe đạp trên địa bàn tỉnh

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

  01/01/2017

  63.      

  Quyết định

  38/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009

  Điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2018

  64.      

  Quyết định

  42/2009/QĐ-UBND ngày 20/12/2009

   

  Về việc quy định điểu chỉnh, bổ sung mức thu chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dãn tỉnh Hải Dương

   

  01/01/2017

  65.      

  Quyết định

  43/2009/QĐ-UBND ngày 20/12/2009

   

  Về việc quy định mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dãn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  66.      

  Quyết định

  44/2009/QĐ-UBND

  ngày 20/12/2009

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2015

  67.      

  Quyết định

  03/2010/QĐ-UBND

  ngày 29/1/2010

  Quyết định về việc quy định tạm thời mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí cầu phao dân sinh Kim Tân- Kim Khê, huyện Kim Thành

  Được thay thế bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 20/07/2015 của UBND tỉnh Hải Dương điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/08/2015

  68.      

  Quyết định

  14/2010/QĐ-UBND ngày 20/7/2010

   

  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gẳn liền với đất trên địa bàn tỉnh

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dãn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  69.      

  Quyết định

  15/2010/QĐ-UBND ngày 20/7/2010

   

  Về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đăng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017

  15/11/2016

  70.      

  Quyết định

  16/2010/QĐ-UBND ngày 20/7/2010

   

  Về việc điều chỉnh bổ sung mức thu phí chợ Phú Yên và Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dãn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  71.      

  Quyết định

  33/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010

   

  Về việc ban hành hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên

   

  Thay thế bằng Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 Quy định Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngâri sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  01/01/2017

  72.      

  Quyết định

  34/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010

   

  Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh

   

  Thay thế bằng Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chỉ, tỷ lệ phần trăm(%) phân chìa nguồn thu gỉữa các cấp ngân sách trcn địa bàn tỉnh Hảỉ Dương năm 2017 và thời kỳ ồn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê
  chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

  01/01/2017

  73.      

  Quyết định

  35/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

  Về việc ban hành quy chế tạo lập và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND  ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  24/12/2017

  74.      

  Quyết định

  08/2011/QĐ-UBND

  ngày 16/3/2011

  Quyết định Về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê đất khi nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  Được thay thế bằng Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh Hải Dương quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  21/02/2015

  75.      

  Quyết định

  24/2011/QĐ-UBND ngày 04/10/2011

   

  Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

   

  Theo Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  01/01/2017

  76.      

  Quyết định

  17/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011

   

  Về phương án thu phí chợ Thanh Bình thành phố Hải Dương

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dãn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  77.      

  Quyết định

  31/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

  Về việc ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND  ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  78.      

  Quyết định

  14/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012

   

  Về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dãn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  79.      

  Quyết định

  17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012

  Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2018

  80.      

  Quyết định

  23/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

  Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thanh phố, thị xã

  Thay thế bằng Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017  định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

  81.      

  Quyết định

  24/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

  Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND  ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  82.      

  Quyết định

  01/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013

  Ban hành “Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh”

  Được thay thế bằng Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành “bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản vào đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”;

  28/10/2015

  83.      

  Quyết định

  02/2013/QĐ-UBND ngày 23/1/2013

  Ban hành Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thời hạn (đất mượn thi công) trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị huỷ bỏ bởi Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

  13/01/2014

  84.      

  Quyết định

  10/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013

  Điều chỉnh, bổ sung Điều 2 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 Về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”

   10/11/2015

  85.      

  Quyết định

  12/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

   

  Về việc bổ sung điều chỉnh mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng một số loại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dãn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  86.      

  Quyết định

  17/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

  Quy định tạm thời giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2018

  87.      

  Quyết định

  31/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  Thay thế bằng Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017  về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiêp công , xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  01/01/2018

  88.      

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

   

  Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dãn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  89.      

  Quyết định

  15/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014

   

  Về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tinh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dãn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  90.      

  Quyết định

  16/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014

  Về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2014-2015

  Được thay thế bằng Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Hải Dương quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2015-2016

  31/12/2015

  91.      

  Quyết định

  26/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

   

  Về việc bãi bỏ quy định thu điều chỉnh mức thu và tỷ lệ điều tiết một sổ loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dãn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  92.      

  Quyết định

  34/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014

  Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

  21/7/2018

  93.      

  Quyết định

  03/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tại một số vị trí đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số  08/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

  16/5/2016

  94.      

  Quyết định

  12/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015

  Điều chỉnh bổ sung mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dãn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  95.      

  Quyết định

  22/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

   

  Về việc quy định mức thu học phí các trường Đại học, Cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2015-2016

  Thay thế bằng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý nãm học 2016-2017.

  15/11/2016

  96.      

  Quyết định

  421/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

  Quy định giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2018

  97.      

  Quyết định

  08/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tại một số vị trí đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2016

  98.      

  Quyết định

  31/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

  Về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2016-2017

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/8/2017

  99.      

  Quyết định

  04/2017/QĐ-UBND ngày 21/03/2017

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017

  Thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 14/4/2018 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bản tỉnh Hải Dương năm 2018

  24/4/2018

  100.  

  Quyết định

  34/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và mức thu tiền giảng dạy chất lượng cao của trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2017 - 2018

  Thay thế bằng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Thành phố Hải Dương năm học 2018-2019

  01/8/2018

  101.  

  Quyết định

  07/2018/QĐ-UBND ngày 14/4/2018

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2018

  SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  102.  

  Quyết định

  05/2013/QĐ-UBND ngày 27/5/2013

  Ban hành quy định về các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định về Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  08/10/2015

  103.  

  Quyết định

  23/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

  Quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018  Quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối vói đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/7/2018

  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  104.  

  Quyếtđịnh

  16/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018

  Quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Tự hết hiệu lực do hết thời gian áp dụng được quy định trong Quyết định.

  01/7/2018

  SỞ TƯ PHÁP

  105.  

  Quyết định

  26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

  Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Hải Dương

  01/7/2017

  VĂN PHÒNG UBND TỈNH

  106.  

  Quyết định

  19/2011/QĐ-UBND

  ngày 05/08/2011

   

  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

   

  Thay thế bằng Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23/09/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

  04/10/2016

  107.  

  Quyếtđịnh

  04/2014/QĐ-UBND ngàỵ 20 tháng 01 năm 2014

  Ban hành Quy chế phối họp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/10/2018

  108.  

  Quyếtđịnh

  19/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

  ban hành Quy chế hoạt động của công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/10/2018

  SỞ NỘI VỤ

  109.  

  Nghị quyết

  74/2013/NQ-HĐND15 ngày 19/12/2013

  Về chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lạnh đạo chuyên trách không hưởng chế đọ công chức, viên chức; không hưởng chế độ chuyên trách, không chuyên trách ở cấp xã tại các hội có tính chất đặc thù trong tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  110.  

  Nghị quyết

  75/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

  Về bố trí chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thôn, khu dân cư

  Thay thế bằng Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Quy định mức phụ cấp, khoán số lượng, định mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  26/12/2017

  111.  

  Nghị quyết

  101/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014

  Kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hải Dương năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  112.  

  Quyết định

  33/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008

  Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

  Được thay thế bằng Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND  ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

  07/4/2017

  113.  

   

  Quyết định

   

  36/2008/QĐ-UBND

  ngày 20/6/2008

   

  Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Sở Công Thương

   

   

  Thay thể bằng Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương

   

  20/6/2016

  114.  

  Quyết định

  40/2008/QĐ-UBND

  ngày 29/8/2008

   

  Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Sở Khoa học và Công nghệ

   

  Thay thế bằng Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và công nghệ

  02/6/2016

  115.  

  Quyết định

  45/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008

  Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND  ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  07/4/2017

  116.  

  Quyết định

  46/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

  Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Được thay thế bằng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND  ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyện hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  20/3/2017

  117.  

  Quyết định

  50/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ;

  Được thay thế bằng Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

  10/4/2015

  118.  

  Quyết định

  53/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

  Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  Được thay thế bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND  ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  20/3/2017

  119.  

  Quyết định

  04/2009/QĐ-UBND ngày 26/3/2009

  Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Được thay thế bằng Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  10/4/2017

  120.  

  Quyết định

  07/2009/QĐ-UBND

  ngày 21/4/2009

   

  Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Sở Giao thông Vận tải

   

  Thay thế bằng Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải

  20/6/2016

  121.  

  Quyết định

  11/2009/QĐ-UBND

  ngày 27/4/2009

  Về vị trí, chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh

  Được thay thể bằng Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh

  15/01/2015

  122.  

  Quyết định

  19/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

  Được thay thế bằng Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

  10/01/2016

  123.  

  Quyết định

  21/2009/QĐ-UBND ngày 14/7/2009

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

  Được thay thế bằng Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

  07/4/2017

  124.  

  Quyết định

  29/2009/QĐ-UBND

  ngày 07/10/2009

   

  Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

   

  Thay thế bằng Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường

  04/7/2016

  125.  

  Quyết định

  32/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND  ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  07/4/2017

  126.  

  Quyết định

  10/2011/QĐ-UBND ngày 01/4/2011

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

  03/1/2017

  127.  

  Quyết định

  11/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

  Về bổ sung nhiệm vụ và tổ chức làm công tác thanh niên của Sở Nội vụ.

  Được thay thế bằng Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

  10/4/2015

  128.  

  Quyết định

  19/2012/QĐ-UBND

  Ngày 19/11/2012

  Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua khen thưởng

  Được thay thế bằng Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

  29/11/2015

  129.  

  Quyết định

  20/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

  Quy định về xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi”

  Được thay thế bằng QĐ số 17/2016/QĐ-UBND nbgayf 14/7/2016 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định về xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi”

  01/8/2016

  130.  

  Quyết định

  03/2013/QĐ-UBND ngày 06 /02/2013

   

  Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp

   

   

  Thay thế bằng Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016

  28/7/2016

  131.  

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013

  Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Sở Xây dựng

   

  Thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng

  04/7/2016

  132.  

  Quyết định

  03/2014/QĐ-UBND ngày 15/01/2014

  Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; thôn, khu dân cư

  Được thay thế bằng QĐ số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức phụ cấp, khoán số lượng, định mức kinh phí chi phụ cấp đói với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân cứ; khoán kinh phí hoạt động đối vwois các tỏ chức chính trị - xã hội cấp xã và thôn, khu dân cứ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

  133.  

  Quyết định

  11/2014/QĐ-UBND ngày 15/5/2014

  Về quy định chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách không hưởng chế độ công chức, viên chức; không hưởng chế độ chuyên trách, không chuyên trách ở cấp xã tại các hội có tính chất đặc thù

  Được thay thế bằng Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND  ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

  134.  

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND

  Ngày 22/10/2014

  Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng QĐ số 36/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước đối vwois các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2019

  135.  

  Quyếtđịnh

  19/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải dương

  20/11/2018

  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  136.  

  Quyết định

  2853/2006/QĐ-UBND ngày 21/08/2006

   

  Về việc ban hành Quy định về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  Thay thế bằng Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 ban hành quy định về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/06/2014

  137.  

  Quyết định

  33/2009/QĐ-UBND ngày 12/11/2009

  Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  08/8/2014

  138.  

  Quyết định

   

  34/2009/QĐ-UBND ngày 12/11/2009

  Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành một số nội dung cụ thể về xét, công nhận danh hiệu “Làng văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  15/6/2014

  139.  

  Quyết định

  12/2014/QĐ- UBND ngày 5/6/2014

  về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về xét, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 Bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ- UBND ngày 5 tháng 6 năm 2014; Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  20/12/2018

  140.  

  Quyết định

  17/2014/QĐ- UBND ngày 29/7/2014

  Về việc quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nép sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 Bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ- UBND ngày 5//6/2014; Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  20/12/2018

  GIAO THÔNG VẬN TẢI

  141.  

  Quyết định

  35/2009/QĐ-UBND ngày 12/11/2009

  Về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND  ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  03/7/2017

  142.  

  Quyết định

  05/2010/QĐ-UBND ngày 31/3/2010

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 8/4/2015 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  18/4/2015

  143.  

  Quyết định

  04/2012/QĐ-UBND ngày 02/2/2012

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  24/3/2016

  144.  

  Quyết định

  11/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương quy định về Phân cấp phê duyệt và giao thẩm định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng vốn ngân sách địa phương

  Được thay thế bằng Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc quy định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì công trình đường bộ,đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  19/12/2015

  145.  

  Quyết định

  12/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 8/4/2015 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  18/4/2015

  146.  

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

  Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  24/3/2016

  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

  147.  

  Nghị quyết

  159/2011/NQ-HĐND ngày 19/4/2011

  Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

   

  31/12/2015

  148.  

  Quyết định

  3150/2006/QĐ-UBND ngày 13/09/2006

  Về việc tạm thời đình chỉ một số quy định về ưu đãi đầu tư tại Quyết định số 3149/2002/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 và Quyết định số 920/2003/QĐ-UBND ngày 03/4/2003 của UBND tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 13/04/2016

  13/04/2016

  149.  

  Quyết định

  1910/2007/QĐ-UBND ngày 28/5/2007

  Về việc ban hành Quy định phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND  ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

  15/7/2017

  150.  

  Quyết định

  47/2008/QĐ-UBND ngày 11/09/2008

  Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong cấp: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 13/04/2016

  13/04/2016

  151.  

  Quyết định

  02/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010

  Ban hành quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 13/04/2016

  13/04/2016

  152.  

  Quyết định

  14/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2015

  Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  153.  

  Quyết định

  2355/2000/QĐ-UBND ngày 28/7/2000

  Ban hành quy định về tổ chức giáo dục, chữa trị cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND  ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 2355/2000/QĐ-UBND ngày 28/7/2000 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức chữa trị cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy

  01/7/2017

  XÂY DỰNG

  154.  

  Nghị quyết

  22/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đến hết năm 2015 và định hướng đến năm 2020

  Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, định hướng 2030

  21/7/2018

  155.  

  Quyết định

  11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010

  Về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND  ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/10/2017

  156.  

  Quyết định

  05/2012/QĐ-UBND ngày 04/2/2012

  V/v phê duyệt chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến 2020

  Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, định hướng 2030

  21/7/2018

  157.  

  Quyết định

  15/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013

  Về việc điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  22/7/2015

  158.  

  Quyết định

  07/2015/QĐ-UBND ngày 2/7/2015

  Quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bằng Quyết định số 20/2016/QĐ- UBND ngày 22/7/2016  Về việc quy định xác định đơn giá nhẫn công trong quản lý chi phí đầu tư và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

  01/8/2016

  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  159.  

  Quyết định

  08/2012/QĐ-UBND

  ngày 06/02/2012

  Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Được thay thế bằng Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  29/11/2015

  CÔNG THƯƠNG

  160.  

  Quyết định

  3194/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

  Ban hành quy định tạm thời về đầu tư kết cấu và quản lý hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

  Thay thế bằng Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  20/6/2014

  161.  

  Quyết định

  22/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

  Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;

  Được thay thế bằng Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương

   

  01/6/2015

  QUÂN SỰ

  162.  

  Chỉ thị

  01/2015/CT-UBND

  Về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  CÔNG AN

  163.  

  Chỉ thị

  20/2014/CT-UBND ngày 31/12/2014

  Về công tác bảo vệ an ninh - trật tự năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

  164.  

  Quyết định

  3149/2002/QĐ-UBND ngày 7/7/2002

  Ban hành quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế bằng Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 18/08/2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 3149/2002/QĐ-UB ngày 17/7/2002 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  28/8/2016

  Y TẾ

  165.  

  Quyết định

  2746/1999/QĐ-UB ngày 02/12/1999

  V/v thành lập Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

  20/6/2018

  166.  

  Quyết định

  4563/2002/QĐ-UB ngày 11/11/2002

  V/v đổi tên bệnh viện Lao thành Bệnh viện Lao và bệnh phổi

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về việc đổi tên Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Dương thành Bệnh viện Phổi Hải Dương

  10/11/2017

  167.  

  Quyết định

  2443/2004/QĐ-UBND ngày 23/6/2004

  V/v thành lập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hải Dương

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 về việc thành lập BV Bệnh Nhiệt đới Hải Dương

  02/10/2018

  168.  

  Quyết định

  3730/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế TP Hải Dương

  20/6/2018

  169.  

  Quyết định

  3731/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Hà thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà

  20/6/2018

  170.  

  Quyết định

  3732/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Nam Sách

  20/6/2018

  171.  

  Quyết định

  3733/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kim Thành

  20/6/2018

  172.  

  Quyết định

  3734/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn

  20/6/2018

  173.  

  Quyết định

  3735/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện khu vực Nhị Chiểu thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn

  20/6/2018

  174.  

  Quyết định

  3736/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa TX Chí Linh thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế TX Chí Linh

  20/6/2018

  175.  

  Quyết định

  3737/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ

  20/6/2018

  176.  

  Quyết định

  3738/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc

  20/6/2018

  177.  

  Quyết định

  3739/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang

  20/6/2018

  178.  

  Quyết định

  3740/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Miện thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện

  20/6/2018

  179.  

  Quyết định

  3741/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Bình Giang

  20/6/2018

  180.  

  Quyết định

  3742/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng thuộc Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng

  20/6/2018

  181.  

  Quyết định

  3768/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v đổi tên Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

  20/6/2018

  182.  

  Quyết định

  33/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008

  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 thay thế

  07/4/2017

  183.  

  Quyết định

  2750/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006

  V/v quy định mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017

  01/01/2017

   

  184.  

  Quyết định

  38/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009

  V/v phê duyệt điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017

  01/01/2017

   

  TỔNG SỐ: 184 VĂN BẢN

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  Không có văn bản

   

  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  Không có văn bản

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  Không có văn bản

   

   

  Tài liệu đính kèm: