Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2018

  Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2018

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

  ban hành văn bản;

  tên gọi của văn bản

  Nội dung, quy định

  hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực,

  ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

  I.1. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

  1.  

  Nghị định

  - Số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013;

  - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

   

  Điều 43

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

  25/11/2018

  1.  

  Nghị định   

  - Số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011                                    

  - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

  - Điểm d khoản 1 Điều 8;

  - Điểm đ khoản 1 Điều 10;

  - Điểm b, c và e khoản 2 Điều 21;

  - Điểm b, điểm d khoản 2 Điều 22.

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại.

  19/09/2018

  I.2. LĨNH VỰC HỘ TỊCH – QUỐC TỊCH – CHỨNG THỰC

  1.  

  Thông tư liên tịch

  -Số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010;

  -Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

  - Nội dung “giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch theo Điều 22 Luật quốc tịch Việt Nam; đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam” tại Điều 1;

  -  Điều 7;

  -  Cụm từ “đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam” tại Điều 8, Điều 12.

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  I.3. LĨNH VỰC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH

  1.  

  Bộ

   luật

  - Số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

  - Hình sự

  - Điều 292;

  - Bỏ cụm từ “; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại” tại điểm d khoản 1 Điều 172 và điểm d khoản 1 Điều 174;

  - Bỏ cụm từ “hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa” tại khoản 1 Điều 176 và khoản 1 Điều 177;

  -  Bỏ điểm đ khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 172; điểm g khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 174;

  - Bỏ dấu “,” sau cụm từ “200.000.000 đồng” tại khoản 1 Điều 176;

  - Bỏ cụm từ “của Nhà nước” tại tên điều Điều 220 và Điều 221;

  - Bỏ từ “các” trước cụm từ “quy định về quản lý khu bảo tồn” tại tên điều và khoản 1, bỏ từ “từ” trước cụm từ “500 mét vuông (m2) trở lên” tại điểm b khoản 2 Điều 245;

  - Bỏ từ “một” tại khoản 3 Điều 346;

  - Bỏ từ “từ” trước cụm từ “1.000.000.000 đồng” tại khoản 3 Điều 223 và trước cụm từ “11 giấy tờ giả trở lên” tại điểm a khoản 4 Điều 359;

  - Bỏ cụm từ “, thẩm định giá tài sản” tại khoản 1 Điều 383;

  - Bỏ cụm từ “, kinh tế, lao động” sau cụm từ “các vụ án hình sự, hành chính, dân sự” tại khoản 1 Điều 384.

  Bị bãi bỏ bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 sửa đổi, bổ sung  một số điều của Bộ luật hình sự số  100/2015/QH13

  01/01/2018

  I.4. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  1.  

  Nghị định

  - Số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012;

  - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

   Điều 2

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  1.  

  Thông tư

  - Số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011

  - Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008,Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

  Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

  12/10/2018

  1.  

  Thông tư

  - Số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013;

  -Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

   

  Mẫu số 01 và Mẫu số 02

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  - Số 58/2014/TTLT-BTC-BTP  ngày 08/5/2014

  - Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý.

  Điều 2

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  I.5. LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

  1.  

  Thông tư

  - Số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2017

  - Hướng dẫn việc đánh giá tác động và rà soát đánh giá thủ tục hành chính

  - Nội dung “rà soát, đánh giá thủ tục hành chính” tại Điều 1;

  -  Khoản 3, khoản 4 Điều 2; khoản 2, khoản 3 Điều 3;

  - Nội dung “Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính, gồm: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp” tại khoản 2 Điều 4;

  -  Chương III (bao gồm: tên chương;

  Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15)

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư

  -Số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016

  - Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

  - Biểu mẫu 07a/BTP/KSTT/KTTH về số thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có thủ tục hành chính được công bố, công khai;

  - Biểu mẫu 07b/BTP/KSTT/RSĐGH

  về kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính;

  - Biểu mẫu 08/BTP/KSTT/PAKN về kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  Tổng số (I): 10 văn bản

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018[1]

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

  ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

  Nội dung, quy định

  hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

   

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

   

   


  [1] Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố.

   

   

  Tài liệu đính kèm: