Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục hết hiệu lực toàn bộ

  Danh mục hết hiệu lực toàn bộ

  STT Tên loại  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
  I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (Gồm 17 văn bản: 03 Nghị quyết; 14 Quyết định)
  1 Nghị quyết 165/2008/NQ-HDND
   ngày 16/12/2008
  Về việc quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết
  (%) lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy
  chứng minh nhân dân và lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
  Thực hiện theo Thông tư số
  226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 
  1/1/2017
  2 Nghị quyết 213/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010 Về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ Được thay thế bằng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 11/11/2018
  3 Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 Hỗ trợ kinh phí chi trả lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn Thực hiện theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 8/1/2018
  4 Quyết định 441/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 Cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô Được thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014  30/11/2014
  5 Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 Về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ Thực hiện theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 30/7/2018
  6 Quyết định 2729/2010/QĐ-UBND ngày 01/09/2010 Về việc qui định tỷ lệ phân bổ chi hoạt động, bồi dưỡng, mua sắm trang thiết bị đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Thực hiện theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 8/1/2018
  7 Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 Về việc ban hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND đã bãi bỏ Nghị quyết số 35/2002/NQ-HĐND. Do đó không còn Quỹ An ninh quốc phòng 1/1/2018
  8 Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 Về việc quy định mức thu thuỷ lợi phí và tiền nước của các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Thực hiện theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 1/1/2019
  9 Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 Ban hành quy định một số nội dung về công tác lập, giao kế hoạch thu, chi và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ Được thay thế bằng Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 14/4/2018
  10 Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý  Thực hiện theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 15/01/2019
  11 Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 Về việc  sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 của quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND đã bãi bỏ Nghị quyết số 35/2002/NQ-HĐND. Do đó không còn Quỹ An ninh quốc phòng 1/1/2018
  12 Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý tại Quyết định số 21/2014/QĐ - UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ Thực hiện theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 15/01/2019
  13 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Thực hiện theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 23/12/2018
  14 Quyết định 27/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 Ban hành bảng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017 Được thay thế bằng Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 29/01/2018
  15 Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Được thay thế bằng Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 1/1/2019
  16 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018 Được thay thế bằng Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 29/12/2018
  17 Quyết định  25/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Về việc bãi bỏ Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ Được thay thế bằng Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 22/10/2018
  II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)
  18 Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 Ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 hết hiệu lực, được thay bằng Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 1/8/2017
  III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (Gồm 03 văn bản: 03 Quyết định)
  19 Quyết định 1455/2003/QĐ-UB ngày 20/5/2003 Về một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thành phố Việt Trì Căn cứ pháp lý và nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh 7/1/2009
  20 Quyết định 3381/2004/QĐ-CT ngày 04/11/2004 Quy định một số điểm tạm thời cho phép sử dụng một phần vỉa hè đường của thành phố Việt Trì Căn cứ pháp lý và nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh 7/1/2009
  21 Quyết định 1494/2005/QĐ-UB ngày 08/6/2005 Phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải đường bộ, đường sông tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2005-2020 Thực hiện theo Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 20/10/2011
  IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG  (Gồm 02 văn bản: 02 Quyết định)
  22 Quyết định 614/2006/QĐ-UBND ngày 06/3/2006 Về việc ban hành quy định cụ thể một số điểm về bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong xây dựng công trình tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Thực hiện theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2016/TT-BXD 7/1/2015
  23 Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 Về việc ban hành quy định cụ thể một số điểm về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Thực hiện theo Luật Xây dựng 2014 1/1/2015
  V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG  (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)
  24 Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Được thay thế bằng Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 1/1/2019
  VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)
  25 Quyết định 3883/2009/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 Về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ Thực hiện theo Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 03/5/2017  5/3/2017
  VII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  (Gồm 02 văn bản: 01 Quyết định; 01 Chỉ thị)
  26 Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 Ban hành quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Nội dung văn bản không phù hợp với Nghị định số 72/2015/NĐ-CP 22/10/2015
  27 Chỉ thị 16/2009/CT-UBND ngày 23/9/2009 Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Hết thời gian thực hiện 1/1/2011
  VIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)
  28 Quyết định 20/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 Quy định tiêu chí học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Thực hiện theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 18/12/2016
  IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)
  29 Quyết định 2348/2002/QĐ-UB  Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Quyết định số 773/QĐ-UB ngày 7/6/1997 của UBND tỉnh Phú Thọ để thực hiện Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở Hết đối tượng hỗ trợ 1/1/2018
  X. LĨNH VỰC NỘI VỤ  (Gồm 05 văn bản: 05 Quyết định)
  30 Quyết định 1110/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục bảo vệ thực vật Thực hiện theo TTLT số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 5/11/2015
  31 Quyết định 1861/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng kinh tế- kỹ thuật Phú Thọ Được thay thế bằng Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh  27/7/2017
  32 Quyết định 3632/2008/QĐ-UBND ngày 04/12/2008 Về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, thành, thị Thực hiện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 20/6/2014
  33 Quyết định 2958/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 Việc ban hành quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm Thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 8/1/2015
  34 Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 Về thực hiện chế độ một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ Thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 21/6/2018
  XI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)
  35 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Được thay thế bằng Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 10/3/2019

   

  Tài liệu đính kèm: