Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

   

   

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

  ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

   

  Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

  Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị

  Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

  1.  

  Nghị quyết

  177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

  Về việc quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Sở Nội vụ

  Năm 2019-2020

  1.  

  Nghị quyết

  70/2017/NQ-HĐND  ngày 07/7/2017

  Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Sở Nội vụ

  Năm 2019-2020

  1.  

  Quyết định

  1304/2005/QĐ-UBT ngày 04/4/2005

  Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  2444/2005/QĐ-UBND ngày 07/05/2005

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  31/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006

  Quyết định về việc thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  51/2006/QĐ-UBND ngày 09/6/2006

  Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các đề án khảo sát, thăm dò; báo cáo thăm dò tính trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  59/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định danh mục bí mật nhà nước tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  14/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007

  Về việc sửa đổi, bổ sung bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  42/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007

  Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

  Thay thế

  Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  01/2008/QĐ-UBND ngày 03/01/2008

  Ban hành Quy định về quy hoạch, xây dựng vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Luật Quy hoạch và các Luật sửa đổi các luật liên quan đến quy hoạch

  Sở Tư pháp

  Đang lấy ý kiến Hội đồng thẩm định

  1.  

  Quyết định

  11/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giữa các sở, ban, ngành với Liên hiệp hội và các Hội thành viên

  Bãi bỏ

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Nội vụ

  Đang tổ chức lấy ý kiến

  1.  

  Quyết định

  26/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008

  Ban hành Quy định về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế hoặc bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Quyết định 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

   

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  37/2008/QĐ-UBND ngày 21/5/2008

  Ban hành quy định về trình tự, thủ tục một cửa liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  82/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008

  Về việc phê duyệt đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Luật Quy hoạch và các Luật sửa đổi các luật liên quan đến quy hoạch

  Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  83/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  21/2009/QĐ-UBND ngày 31/3/2009

  Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

   

  Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

  Đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo

  1.  

  Quyết định

  29/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  41/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  55/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục bảo trợ xã hội - bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  80/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009

  Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý đất đai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  82/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Tài chính

  Sở Tài chính

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010

  Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục thủy sản tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  18/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010

  Quy chế phối hợp cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế hoặc bãi bỏ

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  38/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010

  Ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật

  Sở Công Thương

  Đang lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh

  1.  

  Quyết định

  57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010

  Ban hành Quy định tạm thời hỗ trợ chí phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Sở Nội vụ

  Năm 2019-2020

  1.  

  Quyết định

  67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị quyết số 139/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  68/2010/QĐ-UBND ngày 10/11/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Sở Nội vụ

  Năm 2019 -2020

  1.  

  Quyết định

  02/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011

  Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp tình hình thực tế địa phương

  Sở Nội vụ

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  20/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  24/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  34/2011/QĐ-UBND ngày 17/5/2011

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  55/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  56/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  69/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục niêm phong và mở niêm phong giếng dự phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Luật Tài nguyên nước năm 2012

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  06/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức và hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

   

  Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đồng Nai

   

  Đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo

  1.  

  Quyết định

  38/2012/QĐ-UBND ngày 02/7/2012

  Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y thủy sản của Chi cục Thủy sản tại Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức hoạt động của Chi cục Thủy sản

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  24/2013/QĐ-UBND  ngày 16/4/2013

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

  Sở Nội vụ

  Năm 2919 -2020

  1.  

  Quyết định

  27/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013

  Quy chế phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai

  Thay thế hoặc bãi bỏ

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  49/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

  Ban hành Quy định về quản lý nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

  Sở Xây dựng

  Quý III/2019

  1.  

  Quyết định

  57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

  Ban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, để bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của tòa án, thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Xây dựng

  Đang lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh

  1.  

  Quyết định

  02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

  Thay thé

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Thanh tra tỉnh

  Thanh tra tỉnh

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  03/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015

  Ban hành Quy định và tổ chức hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Tư pháp

  Sở Tư pháp

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  25/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  36/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015

  Ban hành Quy định quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

  Sở Tư pháp

  Quý II/2019

  1.  

  Quyết định

  39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp thẩm quyền ban hành

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  48/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Ban Dân tộc

  Ban Dân tộc

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Nội vụ

  Sở Nội vụ

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  55/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Ngoại vụ

  Sở Ngoại vụ

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  56/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Lao động – Thương binh và xã hội

  Sở Lao động – Thương binh và xã hội

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Công Thương

  Sở Công Thương

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

  Ban hành Quy định xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Công Thương

  Đang giải trình báo cáo thẩm định, lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh

  1.  

  Quyết định

  01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016

  Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Văn phòng UBND tỉnh

  Văn phòng UBND tỉnh

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  05/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai

  Thay thề

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Giao thông vận tải

  Sở Giao thông vận tải

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  10/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Tư pháp

  Sở Tư pháp

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

  Ban Quản lý các Khu công nghiệp

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  24/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  37/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Y tế

  Sở Y tế

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016

  Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với hệ thống pháp luật

  Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  62/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

  Ban hành quy định một số nội dung hỗ trợ di dời, bảo tồn và phát triển các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Biên Hòa

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mới ban hành

  Sở Công Thương

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  74/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017

  Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 5 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Xây dựng

  Sở Xây dựng

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  06/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

  Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước

  Sở Giao thông vận tải

  Đang tổ chức lấy ý kiến

  1.  

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  10/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông

  Sở Thông tin và Truyền thông

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  16/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

  Ban hành Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Nội vụ

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  24/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với Nghị định và Thông tư mới về chức năng của Sở Công Thương

  Sở Công Thương

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  29/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017

  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Nội vụ

  Năm 2019 -  2020

  1.  

  Quyết định

  33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017

  Ban hành Quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo

  1.  

  Quyết định

  40/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017

  Ban hành Quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

  Sở Giao thông vận tải

  Đang lấy ý kiến góp ý

  1.  

  Quyết định

  03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018

  Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Đang lấy ý kiến

  1.  

  Quyết định

  08/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018

  Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Tài chính

  Đang lấy ý kiến

  1.  

  Quyết định

  09/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018

  Ban hành Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Đang lấy ý kiến

  1.  

  Quyết định

  11/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018

  Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật

  Sở Xây dựng

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  14/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

  Ban quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học

  Năm 2019 - 2020

  1.  

  Quyết định

  17/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thay thế

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với tình hình thực tế địa phương

  Sở Nội vụ

  Năm 2019 -  2020

  1.  

  Quyết định

  30/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018

  Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật

  Sở Xây dựng

  Năm 2019

  1.  

  Quyết định

  54/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của cấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với Thông tư số 14/2018/TT-BNV

  Sở Nội vụ

  Năm 2919 -2020

  1.  

  Quyết định

   

  Quy định về quản lý, xây dựng và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh

  Ban hành mới

  Theo khoản 1 Điều 24 Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý, xây dựng và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

  Sở Xây dựng

  Quý IV/2019

  1.  

  Chỉ thị

  07/2006/CT-UBND ngày 20/02/2006

  Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  1.  

  Chỉ thị

  06/2007/CT-UBND ngày 06/02/2007

  Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

                                                                                                                                                                                        

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: