Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Mẫu số 06.

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung,

   thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

  tỉnh Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  _______________________

   

   

   

  STT

   

  Tên loại văn bản

   

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

   

  Tên gọi của văn bản

   

  Kiến nghị

   

  Lý do kiến nghị

   

   

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý

   

  Ghi chú

  I

  Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

  Quyết định

   

   

   

  3912/2016/QĐ-UBND; 10/10/2016

  Ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

   

  Bãi bỏ

   

   

  Lý do: Một số căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, bị thay thế, vì thế nội dung văn bản không còn phù hợp. Đồng thời các Bộ ngành ban hành văn bản phân công, quản lý (Việc ban hành văn bản phân công, quản lý thuộc các Bộ, không thuộc thẩm quyền của UBND)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

  Quyết định

   

   

   

  542/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014

   

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở vùng ven bờ tỉnh Thanh Hóa

   

   

   

  Thay thế

   

  Lý do: Một số nội dung của văn bản không còn phù hợp với Luật Thủy sản 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) và Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

   

   

   

   

   

  3

   

   

  Quyết định

   

  1323/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010

  Về việc quy định vị trí cống đầu kênh và mức trần thu phí dịch vụ thủy nông nội đồng

   

   

  Bãi bỏ

   

  Không còn phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành (Trong Luật Thủy lợi không còn khái niệm vị trí cống đầu kênh, mức phí là do Bộ Tài chính quy định)

   

   

   

   

   

  4

   

   

  Quyết định

   

  3494/2017/QĐ-UBND;  15/9/2017

  Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

   

  Bãi bỏ

   

  Không còn phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ (Nội dung này phải do HĐND tỉnh ban hành)

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

  Quyết định

   

   

  548/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Quy định về trách nhiệm và quy trình thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

   

   

  Thay thế

   

   

  Không còn phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành (Thẩm quyền quy định mức hỗ trợ là của HĐND)

   

   

  II

  Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

  Quyết định

   

   

   

   

  248/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009

  Phê duyệt Đề án giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

   

   

   

   

  Bãi bỏ

   

   

  Các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành, nội dung văn bản không còn phù hợp với Quyết định số 2218/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  Thời gian thực hiện Đề án đến hết năm 2015 (Hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

  Quyết

  định

   

   

   

  4267/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

  Về việc ban hành Quy định mức thu và sử dụng học phí trong cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

   

   

   

   

  Bãi bỏ

   

   

  Các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành. Nội dung văn bản không còn phù hợp với Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND.

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

  Nghị quyết

   

   

  25/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011

  Về việc “mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục  - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

   

   

   

  Bãi bỏ

   

   

  Các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành. Nội dung văn bản không còn phù hợp với Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND.

   

   

  III

  Lĩnh vực tài nguyên và Môi trường

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

  Quyết định

   

   

   

   

  2271/2011/QĐ-UBND ngày 14/7/2011

  Về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản, cây trồng trên đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

   

   

   

  Bãi bỏ

   

   

  Các căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, nội dung văn bản không còn phù hợp với Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ và Điều 8 Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

  Nghị quyết

   

   

  28/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

   

  Về cơ chế, chính sách hỗ trợ chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2021

   

   

   

  Sửa đổi

  Mở rộng phạm vi và đối tưởng hưởng chính sách ưu đãi khi đầu tư lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

  Để tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đầu tư cho xử lý môi trường

   

   

  IV

  Lĩnh vực Tài chính

   

   

   

  11

   

   

   

  Quyết định

   

   

  4378/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

   

  Về việc quy định giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

   

   

  Bãi bỏ

  Không còn phù hợp vì UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 về việc phê duyệt giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12

  Quyết định

  2062/2011/QĐ- UBND; 28/6/2011

  Ủy quyền quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại tài sản là tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  Bãi bỏ

  Nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 140/2016/NQQ-CP

   

   

   

   

   

   

   

  13

  Quyết định

  1042/2014/QĐ-UBND;

  11/4/2014

  Về việc phê duyệt lộ trình tăng giá nước áp dụng cho Dự án xây dựng hệ thống cấp nước Khu Nghi Sơn sản xuất, vay vốn ADB

  Bãi bỏ

  Không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

   

   

  V

  Lĩnh vực Ngoại vụ

   

   

   

   

   

   

  14

   

   

   

   

   

   

  Quyết định

   

   

   

   

   

   

  2268/2014/QĐ-UBND

   

   

   

   

  Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

   

   

   

  Ban hành mới

  Căn cứ pháp lý để ban hành không còn; Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VI

  Lĩnh vực Công thương

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

  Quyết định

   

   

   

   

   

   

   

  3648/2016/QĐ-UBND;

  21/9/2016

  Ủy quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bãi bỏ

   

   

   

  Căn cứ ban hành là Nghị định số 23/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực, bị thay thế bằng Nghị định số 09/2018/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thuộc thẩm quyền của Sở Công thương

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII                                                                 Lĩnh vực Thông tin truyền thông

   

   

   

  16

  Quyết định

  1895/2013/QĐ-UBND;

  6/6/2013

  Ban hành Quy định tổ chức, hoạt động nội dung thông tin của Đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Thay thế

  Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi, nội dung văn bản không còn phù hợp

   

   

   

   

   

  17

  Quyết định

  2977/2013/QĐ-UBND; 23/8/2013

  Ban hành quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành văn bản không còn;

  Nội dung văn bản không còn phù hợp

   

   

  VIII                                                              Lĩnh vực Hành chính, Thanh tra, Tư pháp

   

   

  18

  Quyết định

  152/2009/QĐ-UBND

  14/01/2009

  Về việc ban hành “Quy chế tổ chức tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước”.

  Bãi bỏ

  Nội dung không còn phù hợp với Luật tiếp công dân năm 2013

   

   

  IX                                                                Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội

   

   

   

  19

  Quyết định

  1292/2009/QĐ-UBND; 29/4/2009

  Về việc ban hành quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đã người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến

  Bãi bỏ

  Các căn cứ ban hành đã bị thay thế; Nội dung văn bản không còn phù hợp với Thông tư 101/2018/TT-BTC.

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: