Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

   

   

  Mẫu số 05

  Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 983/QĐ-UBND ngày 28/02/2019

  của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)


  STT

  Tên loại văn bản

  Số, kí hiệu, ngày ban hành văn bản

  Trích yếu nội dung

  Ngày có hiệu lực và cơ quan tham mưu

  Tình trạng văn bản

  TÀI CHÍNH

  1.       

  Nghị quyết

  12/2008/NQ-HĐND
  ngày 09/12/2008

   

  Về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  19/12/2008

  Tài chính

   

   

  Hết hiệu lực một phần được công bố tại Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 05/6/2014

   

  2.       

  Nghị quyết

  14/2008/NQ-HĐND
  ngày 09/12/2008

  Về việc quy định mức phụ cấp đối với một số cán bộ chuyên ngành xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

  01/01/2009

  Tài chính

   

   

  3.       

  Nghị quyết

  21/2008/NQ-HĐND
  ngày 11/12/2008

  Về quy định mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố

  01/01/2009

  Tài chính

   

   

  4.       

  Nghị quyết

  19/2009/NQ-HĐND

  Về một số cơ chế chính sách hỗ trợ cơ quan Tư pháp, Bổ trợ tư pháp thành phố Hà Nội

  01/01/2010

  Tài chính

   

  5.       

  Nghị quyết

  02/2010/NQ-HĐND ngày 21/04/2010

  Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội

  01/5/2010

  Tài chính

   

   

  6.       

  Nghị quyết

  13/2010/NQ-HĐND
  ngày 10/12/2010

  Về cơ cấu tổ chức (thời bình); phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi từ ngân sách địa phương thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ, trên địa bàn thành phố Hà Nội

  20/12/2010

  Tài chính

   

  Hết hiệu lực một phần

  (mục 3.5 khoản 3 Điều 1 bởi Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND

  7.       

  Nghị quyết

  23/2010/NQ-HĐND
  ngày 10/12/2010

  Về quy định kiện toàn tổ; chức và chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

  20/12/2010

  Tài chính, Nội vụ

   

  Hết hiệu lực một phần

  (tiết 2.2.1 mục 2.1 khoản 2 Điều 1 hết HL bởi NQ số 08/2013/NQ-HĐND)

  8.       

  Nghị quyết

  07/2012/NQ-HĐND
  ngày 13/07/2012

  Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách sáu tháng cuối năm 2012 của thành phố Hà Nội (Còn hiệu lực một phần, phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết về công tác kiểm tra văn bản)

  23/7/2012

  Tài chính – tư pháp

  Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

  Phụ lục 2 còn hiệu lực

  9.       

  Nghị quyết

  19/2012/NQ-HĐND
  ngày 07/12/2012

  Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015

  (Nội dung quy định về: Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội có tính chất đặc thù Điều 2 Nghị quyết còn hiệu lực)

  17/12/2012

  Tài chính.

  Hết HL 1 phần bởi NQ 03/2017/NQ-HĐND

   

  10.   

  Nghị quyết

  12/2013/NQ-HĐND
  ngày 17/07/2013

  Về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  01/8/2013

  Tài chính

   

   

  11.   

  Nghị quyết

  15/2013/NQ-HĐND
  ngày 17/07/2013

  Về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô

   

  27/7/2013

  Tài chính - Giáo dục đào tạo

  Hết hiệu lực 1 phần bởi NQ 14/2016/NQ-HĐND (Khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; khoản 2 Điều 3; khoản 3 Điều 3; khoản 1 Điều 4; khoản 2 Điều 8; Điểm a khoản 1 Điều 10; Điều 12; Điều 14.)

  12.   

  Nghị quyết

  19/2014/NQ-HĐND

  Ngày 05/12/2014

  Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố, cấp huyện thực hiện ; mức chi cho công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở

  ( Phụ lục 02; 03; 04 của Nghị quyết còn hiệu lực)

  01/01/2015

  Tài chính – Tư pháp

   

  Đề nghị sửa đổi ( phụ lục 03) cho phù hợp với thông tư 14/2014/TT-BTC

   

  13.   

  Nghị quyết

  20/2014/NQ-HĐND

  ngày 05/12/2014

  Về việc quy định mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tôn giáo thuộc thành phố Hà Nội

  15/12/2014

  Tài chính – Nội vụ

   

  14.   

  Nghị quyết

  16/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015

  Quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

  11/12/2015

  Tài chính - Giáo dục đào tạo

  Hết hiệu lực 1 phần về mức thu học phí theo năm học được thay thế bằng Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 1/8/2016

   

  15.   

  Nghị quyết

  02/2016/NQ-HĐND

  Ngày 01/08/2016

  Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  11/08/2016

  Tài chính – Tư pháp

   

  16.   

  Nghị quyết

  03/2016/NQ-HĐND

  Ngày 01/08/2016

  Về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của thành phố Hà Nội

  11/8/2016

  Tài chính

  Hết hiệu lực khoản 3, điều 1 bởi Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND

   

  17.   

  Nghị quyết

  04/2016/NQ-HĐND

  Ngày 01/08/2016

  Về quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

  11/8/2016

  Tài chính

   

  18.   

  Nghị quyết

  13/2016/NQ-HĐND

  Ngày 05/12/2016

  Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

  01/01/2017

  Tài chính

  Hết hiệu lực 1 phần theo Nghị quyết 02/2018

   

  19.   

  Nghị quyết

  14/2016/NQ-HĐND

  Ngày 06/12/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô (Theo khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô)

  01/01/2017

  Tài chính – Giáo dục Đào tạo

   

  20.   

  Nghị quyết

  22/2016/NQ-HĐND

  Ngày 08/12/2016

  Về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân Thành phố.

  01/01/2017

  Tài chính

   

   

  21.   

  Nghị quyết

  03/2017/NQ-HĐND

  Ngày 03/07/2017

  Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

  1/8/2017

  Tài chính

   

   

  22.   

  Nghị quyết

  06/2017/NQ-HĐND

  Ngày 04/07/2017

  Ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với cở sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý

  1/8/2017

  Tài chính – Y tế

   

   

  23.   

  Nghị quyết

  09/2017/NQ-HĐND

  Ngày 05/12/2017

  Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

  01/01/2018

  Tài chính

   

   

  24.   

  Nghị quyết

  12/2017/NQ-HĐND

  Ngày 05/12/2017

  Về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội.

  15/12/2017

  Tài chính

   

   

  25.   

  Nghị quyết

  13/2017/NQ-HĐND

  Ngày 05/12/2017

  Về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội

  01/01/2018

  Tài chính

   

   

  26.   

  Nghị quyết

  01/2018/NQ- HĐND ngày 05/7/2018

  Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội

  01/08/2018

  Tài chính

   

   

  27.   

  Nghị quyết

  02/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020

  01/08/2018

  Tài chính

   

   

  28.   

  Nghị quyết

  04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

  Về việc ban hành quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội

  01/08/2018

  Tài chính

   

   

  29.   

  Nghị quyết

  07/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

  Về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  01/01/2019

  Tài chính

   

   

  30.   

  Nghị quyết

  11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

  Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

  01/1/2019

  Tài chính _ MTTQ

   

  31.   

  Quyết định

  35/2008/QĐ-UBND

  ngày 14/10/2008

  Về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được xây dựng cải tạo lại trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  24/10/2008

  Tài chính - Xây dựng

   

   

  32.   

  Quyết định

  125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

  Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  10/01/2010

  Tài chính - Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo

   

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 09/2015/QĐ-UBND

  33.   

  Quyết định

  08/2012/QĐ-UBND
  ngày 8/5/2012

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành ngân sách các cấp chính quyền thuộc thành phố Hà Nội.

  18/5/2012

  Tài chính

   

  34.   

  Quyết định

  21/2012/QĐ-UBND

  ngày 14/8/2012

  Về việc ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  24/8/2012

  Tài chính -  Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế

   

  35.   

  Quyết định

  36/2012/QĐ-UBND
  ngày 29/11/2012

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ các cơ quan Tư pháp do ngành dọc quản lý thuộc thành phố Hà Nội.

  09/12/2012

  Tài chính

   

   

  Hết hiệu lực một phần

  Quyết định 30/2016/QĐ-UBND

  36.   

  Quyết định

  38/2012/QĐ-UBND

  ngày 14/12/2012

  Về việc ban hành đơn giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý cho các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  24/12/2012

  Tài chính;

   

  37.   

  Quyết định

  18/2013/QĐ-UBND
  ngày 13/6/2013

  V/v thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  23/6/2013

  Tài chính – Xây dựng

   

   

  38.   

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND ngày 8/7/2013

  Về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  18/7/2013

  Tài chính – Xây dựng

   

  39.   

  Quyết định

  30/2013/QĐ-UBND
  ngày 06/8/2013

  Về việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  16/8/2013

  Tài chính

   

  40.   

  Quyết định

  38/2013/QĐ-UBND
  ngày 19/9/2013

  Về việc ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

  28/9/2013

  Tài chính – Xây dựng

   

  41.   

  Quyết định

  39/2013/QĐ-UBND
  ngày 19/9/2013

  Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

  28/9/2013

  Tài chính – Xây dựng

   

  42.   

  Quyết định

  51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013

  Ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

  02/12/2013

  Tài chính -  Giáo dục đào tạo

  Hết hiệu lực 1 phần (Điều 11) bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND

   

  43.   

  Quyết định

  77/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

  Về việc Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

  20/10/2014

  Tài chính

   

   

  44.   

  Quyết định

  91/2014/QĐ-UBND

  ngày 22/12/2014

  Về việc áp dụng mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chức mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội.

  01/01/2015

  Tài chính

   

  45.   

  Quyết định

  09/2015/QĐ-UBND

  ngày 24/4/2015

  Về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  04/4/2015

  Tài chính - Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo

   

  46.   

  Quyết định

  11/2015/QĐ-UBND

  ngày 19/5/2015

  Về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  29/5/2015

  Tài chính

   

  47.   

  Quyết định

  26/2015/QĐ-UBND

  Ngày 14/9/2015

  V/v ban hành quy định về quy trình tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí, công trình văn hóa không có khả năng kinh doanh và bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  24/9/2015

  Tài chính

   

  48.   

  Quyết định

  28/2015/QĐ-UBND

  Ngày 08/10/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, điện bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  18/10/2015

  Tài chính

   

  49.   

  Quyết định

  40/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

  Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội.

  08/01/2016

  Tài chính

   

  50.   

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND

  ngày 01/08/2016

  Về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

  11/08/2016

  Sở Tài chính

   

  51.   

  Quyết định

  30/2016/QĐ-UBND

  ngày 30/08/2016

  Sửa đổi Quyết định 36/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ cơ quan tư pháp do ngành dọc quản lý thuộc thành phố Hà Nội

  09/09/2016

  Sở: Tài chính - Tư pháp

   

  52.   

  Quyết định

  47/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016

  Về việc phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư.

  18/11/2016

  Tài nguyên môi trường

   

  53.   

  Quyết định

  26/2017/QĐ-UBND

  Ngày 04/08/2017

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội

  14/08/2017

  Tài chính – LĐTBXH - KHĐT

   

  54.   

  Quyết định

  31/2017/QĐ-UBND

  Ngày  15/9/2017

  Về việc ban hành một số mức chi bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

  25/9/2017

  Tài chính

   

  55.   

  Quyết định

  35/2017/QĐ-UBND

  Ngày 30/10/2017

  Về ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  09/11/2017

  Tài chính – TNMT – Thuế - XD

   

  56.   

  Quyết định

  36/2017/QĐ-UBND

  Ngày 14/11/2017

  Về việc ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  24/11/2017

  Tài chính

   

  57.   

  Quyết định

  26/2018/QĐ-UBND

  Ngày 02/11/2018

  Sửa đổi Quyết định số 54/2016/QDĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

  12/11/2018

  Tài chính –Xây dựng – Thuế

   

  THUẾ - PHÍ – LỆ PHÍ

  58.   

  Nghị quyết

  20/2016/NQ-HĐND

  Ngày 06/12/2016

  Về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

   

  01/01/2017

  Thuế - Tài chính

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

   

  59.   

  Nghị quyết

  02/2017/NQ-HĐND

  Ngày 03/07/2017

  Ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

  13/7/2017

  Thuế - Tài chính

   

   

   

  60.   

  Nghị quyết

  10/2017/NQ-HĐND

  Ngày 05/12/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

  01/01/2018

  Thuế - tài chính

   

   

  61.   

  Nghị quyết

  09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

  01/01/2019

  Thuế

   

   

  62.   

  Quyết định

  16/2010/QĐ-UBND

  ngày 05/05/2010

  Quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi được Nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  15/5/2010

  Tài chính - Thuế - Tài nguyên và Môi trường

   

  63.   

  Quyết định

  53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

  Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

  01/01/2017

  Thuế-Tài chính

  Hết hiệu lực 1 phần Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND 

   

  64.   

  Quyết định

  29/2017/QĐ-UBND

  Ngày 8/8/2017

   

  Về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

  13/7/2017

  Thuế - tài chính

   

  65.   

  Quyết định

  47/2017/QĐ-UBND

  Ngày 29/12/2017

   

  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của luật phí và lệ phí

  01/1/2018

  Thuế-Tài chính

   

  BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ

  66.   

  Nghị quyết

  30/2013/NQ-HĐND

  Về xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

  16/12/2013

  Bộ Tư lệnh

   

  CÔNG THƯƠNG

  67.   

  Nghị quyết

  01/2012/NQ-HĐND
  ngày 05/4/2012

  Về Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

  15/4/2012

  Công thương

   

  68.   

  Nghị quyết

  02/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012

  Về Quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  15/4/2012

  Công thương

   

  69.   

  Quyết định

  25/2008/QĐ-UBND

  ngày 03/10/2008

  Về việc Ban hành danh mục các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn Thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến 2010, tầm nhìn tới 2020

  13/10/2008

  Công thương

   

  70.   

  Quyết định

  46/2009/QĐ-UBND

  ngày 15/01/2009

  Ban hành quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  25/01/2009

  Công thương

   

  71.   

  Quyết định

  40/2010/QĐ-UBND

  ngày 24/08/2010

  Ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  04/9/2010

  Công thương

   

   Hết hiệu lực một phần

   bởi Quyết định 55/2013/QĐ- UBND

   

  72.   

  Quyết định

  37/2011/QĐ-UBND

  ngày 12/12/2011

  Ban hành quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  22/11/2011

  Công thương

   

  73.   

  Quyết định

  31/2012/QĐ-UBND
  ngày 30/10/2012

  Ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu".

  10/11/2012

  Công thương

  Hết hiệu lực một phần

  Quyết định 31/2015/QĐ-UBND

   

  74.   

  Quyết định

  55/2013/QĐ-UBND
  ngày 5/12/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

  15/12/2013

  Công thương

   

  75.   

  Quyết định

  19/2014/QĐ-UBND

  ngày 07/5/2014

  Ban hành Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  17/5/2014

  Công thương

   

  76.   

  Quyết định

  76/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

  Về việc Ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  18/10/2014

  Công thương

   

  77.   

  Quyết định

  27/2015/QĐ-UBND

  Ngày 16/9/2015

  V/v ban hành "Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội

  26/9/2015

  Công thương – Tài chính

   

  78.   

  Quyết định

  31/2015 QĐ-UBND

  Ngày 27/10/2015

  V/v sửa đổi bổ sung Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu".

  25/11/2015

  Công thương

   

  79.   

  Quyết định

  42/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  08/01/2016

  Công thương

   

  80.   

  Quyết định

  39/2016/QĐ-UBND

  Ngày 08/09/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

  18/09/2016

  Công Thương

   

  81.   

  Quyết định

  56/2016/QĐ-UBND 31/12/2016

  Về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  01/01/2017

  Công thương -Tài chính-Thuế-Y tế

   

   

  82.   

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND

  Ngày 27/07/2017

  Ban hành "Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong việc quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù"

  06/08/2017

  Công thương

   

  83.   

  Quyết định

  32/2017/QĐ-UBND

  28/09/2017

  Về việc Ban hành "Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội”

  8/10/2017

  Công thương

   

  84.   

  Quyết định

  01/2018/QĐ-UBND

  Ngày  02/01/2018

   

  Về việc phân cấp tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội

  12/01/2018

  Công thương

   

  85.   

  Quyết định

  11/2018/QĐ-UBND

  Ngày 09/05/2018

  về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

  19/05/2018

  Công thương

   

  86.   

  Quyết định

  28/2018/QĐ-UBND

  Ngày 16/11/2018

  Ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  26/11/2018

  Công thương

   

  LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  87.   

  Nghị quyết

  25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Về Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  17/12/2012

  Lao động Thương binh xã hội

   

   

  88.   

  Nghị quyết

  18/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015

  Quy định về chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội.

  12/12/2015

  Lao động- thương binh- xã hội – Nội vụ

   

  89.   

  Quyết định

  24/2010/QĐ-UBND

  ngày 16/06/2010

  Về việc phân cấp, cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  26/6/2010

  Lao động thương binh xã hội

   

  90.   

  Quyết định

  29/2010/QĐ-UBND
  ngày 28/06/2010

  Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

  08/7/2010

  Sở LĐ,TB và XH

   

   

  91.   

  Quyết định

  33/2011/QD-UBND
  Ngày 02/11/2011

  Về việc quy định thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm hoặc quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đối với người chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc.

  12/11/2011

  Lao động thương binh và xã hội – Tài chính

   

  92.   

  Quyết định

  47/2012/QĐ-UBND
  ngày 26/12/2012

  Về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  06/01/2013

  Lao động -  thương binh và xã hội – Tài chính

   

  93.   

  Quyết định

  48/2012/QĐ-UBND
  ngày 26/12/2012

  Về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại các Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc thành phố Hà Nội.

  01/01/2013

  Lao động thương binh và xã hội

   

  94.   

  Quyết định

  11/2014/QĐ-UBND ngày 18/02/2014

  Về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội.

  28/02/2014

  Lao động thương binh và xã hội – Nội vụ - Tài chính

   

  95.   

  Quyết định

  78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

  Về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

  10/11/2014

  Lao động thương binh và xã hội

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND

   

  96.   

  Quyết định

  20/2015/QĐ-UBND

  Ngày 29/7/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  08/08/2015

  Sở LĐ, TB và XH

   

   

  97.   

  Quyết định

  25/2015/QĐ-UBND

  Ngày 31/8/2015

  Sửa đổi Quyết định 78/2014/QĐ-UBND về mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

  10/09/2015

  Sở Lao động Thương binh và Xã hội

   

  98.   

  Quyết định

  04/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016

  Về việc quy định về mạng lưới tổ chức Đội công tác xã hội tình nguyện; chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội.

  24/02/2016

  Lao động thương binh và xã hội

   

  99.   

  Quyết định

  12/2016/QĐ-UBND

  Ngày 13/4/2016

  Về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020.

  23/4/2016

  Lao động Thương binh và xã hội

   

  100.                       

  Quyết định

  23/2016/QĐ-UBND

  ngày 28/07/2016

  Về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

  07/08/2016

  Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính

   

  101.                       

  Quyết định

  31/2016/QĐ-UBND

  ngày 06/09/2016

  Quy chế Quản lý hoạt động nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  16/09/2016

  Sở Lao động Thương binh và Xã hội

   

  102.                       

  Quyết định

  35/2016/QĐ-UBND

  ngày 08/09/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

  18/09/2016

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  103.                       

  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND

  Ngày 10/02/2017

  Về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  20/02/2017

  Lao động – Thương binh và xã hội

   

  104.                       

  Quyết định

  24/2017/QĐ-UBND

  Ngày 13/7/2017

  Về việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  23/07/2017

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  105.                       

  Quyết định

  30/2017/QĐ-UBND

  Ngày 11/9/2017

  Ban hành quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

  21/9/2017

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

   

  XÂY DỰNG

  106.                       

  Nghị quyết

  18/2008/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2008

   

  Về Đề án Quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

   

  20/12/2008

  Xây dựng

  Hết hiệu lực một phần

  Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

  107.                       

  Nghị quyết

  12/2011/NQ-HĐND
  ngày 12/12/2011

  Về quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2020

  12/12/2011

  Xây dựng

   

  108.                       

  Nghị quyết

  08/2012/NQ-HĐND
  ngày 13/7/2012

  Về việc thông qua Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  23/7/2012

  Xây dựng

   

  109.                       

  Nghị quyết

  05/2013/NQ-HĐND
  ngày 12/07/2013

  Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030.

  22/7/2013

  Xây dựng

   

  110.                       

  Nghị quyết

  07/2013/NQ-HĐND
  ngày 12/07/2013

  Về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành (Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Thủ đô).

  22/7/2013

  Xây dựng

   

  111.                       

  Nghị quyết

  17/2013/NQ-HĐND
  ngày 23/07/2013.

  Về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Theo quy định tại khoản 2, 3 điều 16 Luật thủ đô).

   

  03/8/2013

  Xây dựng

   

  112.                       

  Nghị quyết

  24/2013/NQ-HĐND
  ngày 04/12/2013

  Về việc ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

   

  14/12/2013

  Xây dựng -  Văn hóa và thể thao

  Hết hiệu lực Điều 1 bời Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của Hội

   

  113.                       

  Nghị quyết

  02/2014/NQ-HĐND

  Ngày 09/07/2014

  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  19/7/2014

  Xây dựng

   

  114.                       

  Nghị quyết

  07/2014/NQ-HĐND  ngày 11/7/2014

  Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

  21/7/2014

  Xây dựng

   

  115.                       

  Quyết định

  06/1998/QĐ-UBND

  ngày 25/4/1998

  V/v ban hành hệ số điều chỉnh khung giá (k) để xác định giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

  10/5/1998

  Xây dựng

   

   

   

   

  Có hiệu lực đối với các trường hợp đã mua nhà trước ngày 06/6/2013 theo Điểm a Khoản 3 Điều 81 . Xử lý chuyển tiếp đối với các quy định về giao dịch về nhà ở

  116.                       

  Quyết định

  104/2000/QĐ-UBND ngày 30/11/2000

  Về việc điều chỉnh, bổ sung điều 1 - quyết định số 06/1998/QĐ-UB ngày 25/4/1998 của UBND thành phố về hệ số điều chỉnh (k) để xác định giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

  30/11/2000

  Xây dựng

   

   

   

  Có hiệu lực đối với các trường hợp đã mua nhà trước ngày 06/6/2013 theo Điểm a Khoản 3 Điều 81 . Xử lý chuyển tiếp đối với các quy định về giao dịch về nhà ở

  117.                       

  Quyết định

  35/2004/QĐ-UB ngày 12/3/2004

  Phân loại đường phố

  12/3/2004

  Xây dựng

   

   

   

  Có hiệu lực đối với các trường hợp đã mua nhà trước ngày 06/6/2013 theo Điểm a Khoản 3 Điều 81 . Xử lý chuyển tiếp đối với các quy định về giao dịch về nhà ở

  118.                       

  Quyết định

  40/2009/QĐ-UBND

  Ngày 12/01/2009

  Về việc giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ và nhà ở có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  12/01/2009

  Xây dựng

   

  119.                       

  Quyết định

  116/2009/QĐ-UBND

  ngày 01/12/2009

  Ban hành quy định về giá bán nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP-CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.

  11/12/2009

  Xây dựng- Tài chính

   

   

  120.                       

  Quyết định

  19/2010/QĐ-UBND

  ngày 14/05/2010

  Về việc ban hành Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  29/05/2010

  Xây dựng

   

  121.                       

  Quyết định

  26/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của “Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  01/7/2010

  Xây dựng

   

   

  122.                       

  Quyết định

  34/2010/QĐ-UBND  ngày 16/8/2010

  Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

  26/8/2010

  Xây dựng

  Hết hiệu lực Khoản 4, 5 Điều 5 Được thay thế quyết định 13/2012/QĐ-UBND

  123.                       

  Quyết định

  45/2010/QĐ-UBND

  ngày 13/09/2010

  Ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  23/9/2010

  Xây dựng

   

  124.                       

  Quyết định

  13/2011/QĐ-UBND

  ngày 29/3/2011

  Về việc ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  08/4/2011

  Xây dựng

   

  125.                       

  Quyết định

  20/2011/QĐ-UBND

  ngày 05/7/2011

  Về việc ban hành Quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  15/7/2011

  Xây dựng

   

  126.                       

  Quyết định

  13/2012/QĐ-UBND

  ngày 14/6/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

  24/6/2012

  Xây dựng

  Hết hiệu lực Điểm 4 khoản 1 Điều 1 Được sửa đổi, bổ sung bởi quyết định số 28/2013/QĐ-UBND

  127.                       

  Quyết định

  20/2012/QĐ-UBND

  ngày 08/8/2012

  Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước giao cho các cơ quan hành chính, tổ chức, cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  18/8/2012

  Xây dựng

   

  128.                       

  Quyết định

  32/2012/QĐ-UBND
  ngày 12/11/2012

  Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  22/11/2012

  Xây dựng

   

  129.                       

  Quyết định

  33/2012/QĐ-UBND
  ngày 20/11/2012

  Ban hành quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  30/11/2012

  Xây dựng

   

  130.                       

  Quyết định

  28/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

  10/8/2013

  Xây dựng

   

  131.                       

  Quyết định

  52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  07/12/2013

  Xây dựng

   

  132.                       

  Quyết định

  69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

  Ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  09/01/2014

  Xây dựng

  Hết hiệu lực một phần

  Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND

  133.                       

  Quyết định

  70/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

  Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm.

  09/01/2014

  Xây dựng

   

  134.                       

  Quyết định

  04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

  Về việc ban hành Quy chế Đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  09/7/2014

  Xây dựng

   

  135.                       

  Quyết định

  09/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  13/12/2014

  Xây dựng

   

  136.                       

  Quyết định

  29/2015/QĐ-UBND

  Ngày 09/10/2015

  Ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội

  19/10/2015

  Xây dựng

   

  137.                       

  Quyết định

  39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

  Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  08/01/2016

  Xây dựng

   

  138.                       

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND

  ngày 24/06/2016

  Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  04/07/2016

  Sở Xây dựng

   

  Giữ nguyên

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

   

  139.                       

  Quyết định

  34/2016/QĐ-UBND

  ngày 08/09/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

  18/09/2016

  Sở Xây dựng

   

  140.                       

  Quyết định

  54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016

  Về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoat; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  01/01/2017

  Xây dựng

  Hết hiệu lực 1 phần Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND

   

  141.                       

  Quyết định

  01/2017/QĐ-UBND

  Ngày 03/01/2017

  Về việc ban hành hệ số K điều chỉnh giá đất đối với nhà ở cũ riêng lẻ thuộc sở hữu nhà nước có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố khi bán nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  13/1/2017

  Xây dựng

   

  142.                       

  Quyết định

  06/2017/QĐ-UBND

  Ngày 03/03/2017

  Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  13/03/2017

  Xây dựng – Tài chính

   

  143.                       

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND

  Ngày  3/5/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất, cung cấp sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội

  14/5/2017

  Xây dựng

   

  144.                       

  Quyết định

  41/2017/QĐ-UBND

  Ngày 06/12/2017

  Về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội

  16/12/2017

  Xây dựng

   

  145.                       

  Quyết định

  12/2018/QĐ-UBND

  Ngày  15/5/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016.

  25/5/2018

  Xây dựng

   

  146.                       

  Quyết định

  17/2018/QĐ-UBND

  Ngày 6/08/2018

  ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

  6/08/2018

  Xây dựng

   

  147.                       

  Quyết định

  18/2018/QĐ-UBND

  Ngày 23/08/2018

  ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  02/09/2018

  Xây dựng

   

   

   

   

  TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

  148.                       

  Nghị quyết

  23/2012/NQHĐND
  ngày 07/12/2012

  Về quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  17/12/2012

  Tài nguyên & Môi trường

   

  149.                       

  Nghị quyết

  09/2013/NQ-HĐND
  ngày 17/07/2013

  Về các biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Thủ đô).

  27/7/2013

  Tài nguyên và môi trường - Bồi thường giải phóng mặt bằng

   

  150.                       

  Nghị quyết

  06/2014/NQ-HĐND

  Ngày 11/7/2014

  Về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Hà Nội đến năm 2030

  21/7/2014

  Tài nguyên và môi trường -

   

  151.                       

  Nghị quyết

  14/2014/NQ-HĐND

  Ngày 03/12/2014

  Về giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  01/01/2015

  Tài nguyên môi trường

   

  152.                       

  Nghị quyết

  12/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015

  Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội.

  11/12/2015

  Tài nguyên & Môi trường

   

  153.                       

  Nghị quyết

  03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

  Về việc quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

  01/08/2018

  Tài nguyên & Môi trường

   

  154.                       

  Quyết định

  15/2011/QĐ-UBND

  ngày 06/5/2011

  Ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  16/5/2011

  Tài nguyên môi trường

   

  Hết hiệu lực 1 phần Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

   

  155.                       

  Quyết định

  50/2012/QĐ-UBND

  ngày 28/12/2012

  Về việc điều chỉnh, sửa đổi Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  08/01/2013

  Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài chính

   

  156.                       

  Quyết định

  16/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013

  Về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

  13/6/2013

  Tài nguyên môi trường – Xây dựng

   

  157.                       

  Quyết định

  40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013

  Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  04/10/2013

  Tài nguyên và Môi trường

   

  Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số

  43/2017/QĐ-UBND

  158.                       

  Quyết định

  44/2013/QĐ-UBND
  ngày 16/10/2013

  Ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  26/10/2013

  Tài nguyên và môi trường – Tài chính

  Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND

   

  159.                       

  Quyết định

  74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014

  Ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội

  12/10/2014

  Tài nguyên và môi trường

   

   

  Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND

  160.                       

  Quyết định

  96/2014/QĐ-UBND

  ngày 29/12/2014

  Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.

  01/01/2015

  Tài nguyên và môi trường

   

  Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND

  161.                       

  Quyết định

  98/2014/QĐ-UBND

  ngày 29/12/2014

  Về việc ban hành bộ đơn giá lưu trữ tài liệu về đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

   

  08/01/2015

  Tài nguyên và môi trường

   

  162.                       

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND

  Ngày 17/07/2015

  Về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố quy định về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  27/7/2015

  Tài nguyên và môi trường

   

  163.                       

  Quyết định

  32/2016/QĐ-UBND

  ngày 08/09/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

  18/09/2016

  Nội vụ - TNMT

  Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

  164.                       

  Quyết định

  04/2017/QĐ-UBND

  Ngày 24/02/2017

  Về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  03/03/2017

  Tài nguyên – Môi trường- Tư pháp

   

   

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

   

  165.                       

  Quyết định

  10/2017/QĐ-UBND

  Ngày 29/03/2017

  Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  08/04/2017

  Tài nguyên – Môi trường – Tài chính

   

  166.                       

  Quyết định

  11/2017/QĐ-UBND

  Ngày 31/03/2017

  Về việc ban hành quy định một số nội dung Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  09/4/2017

  Tài nguyên – Môi trường

   

  167.                       

  Quyết định

  12/2017/QĐ-UBND

  Ngày 31/03/2017

  Ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

  09/4/2017

  Tài nguyên – Môi trường

  Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

   

  168.                       

  Quyết định

  13/2017/QĐ-UBND

  Ngày 31/03/2017

  Về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội

  09/4/2017

  Tài nguyên – Môi trường

  Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

   

  169.                       

  Quyết định

  19/2017/QĐ-UBND

  Ngày 30/05/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

  09/06/2017

  Tài nguyên môi trường – Tài chính – Thuế

   

  170.                       

  Quyết định

  20/2017/QĐ-UBND

  Ngày 1/6/2017

  Về việc Ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  11/6/2017

  Tài nguyên – Môi trường

   

  171.                       

  Quyết định

  22/2017/QĐ-UBND

  Ngày 12/06/2017

  Về việc Ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội

  23/06/2017

  Tài  nguyên – Môi trường

   

  172.                       

  Quyết định

  33/2017/QĐ-UBND

  ngày 09/10/2017

  Về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nộ

  19/10/2017

  Tài  nguyên – Môi trường

   

   

  173.                       

  Quyết định

  34/2017/QĐ-UBND

  Ngày 16/10/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  26/10/2017

  Tài  nguyên – Môi trường

   

  174.                       

  Quyết định

  37/2017/QĐ-UBND

  Ngày 21/11/2017

  Về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  01/12/2017

  Tài nguyên - Môi truờng

   

  175.                       

  Quyết định

  42/2017/QĐ-UBND

  Ngày 11/12/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội

  21/12/2017

  Tài nguyên – Môi trường

   

  176.                       

  Quyết định

  43/2017/QĐ-UBND

  Ngày  15/12/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội

  25/12/2017

  Tài nguyên – Môi trường

   

  177.                       

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND

  Ngày  24/5/2018

  Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  03/06/2018

  Tài nguyên – Môi trường

   

  178.                       

  Quyết định

  24/2018/QĐ-UBND

  Ngày 15/10/2018

  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  25/10/2018

  Tài nguyên – Môi trường

   

  179.                       

  Quyết định

  25/2018/QĐ-UBND

  Ngày 15/10/2018

  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  25/10/2018

  Tài nguyên – Môi trường

   

   

   

   

  180.                       

  Quyết định

  29/2018/QĐ-UBND

  Ngày 21/12/2018

  về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

  31/12/2018

  Tài nguyên – Môi trường

   

  QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

  181.                       

  Nghị quyết

  06/2013/NQ-HĐND
  ngày 12/07/2013

  Quy định về tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội (Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 16 Luật Thủ đô).

  22/7/2013

  Quy hoạch và Kiến trúc

   

  182.                       

  Quyết định

  27/2011/QĐ-UBND

  ngày 30/8/2011

  Về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội

  10/9/2011

  Quy hoạch kiến trúc

   

  183.                       

  Quyết định

  32/2011/QĐ-UBND

  ngày 18/10/2011

  Về việc ban hành Quy định về sử dụng Bản đồ hiện trạng phục vụ giới thiệu hướng tuyến và xác định vị trí đối với các công trình điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  28/10/2011

  Quy hoạch- kiến trúc

   

  184.                       

  Quyết định

  49/2012/QĐ-UBND

  ngày 26/12/2012

  Về việc ban hành Định mức kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  05/01/2013

  Quy hoạch – Kiến trúc –Tài chính-Nông nghiệp

   

  185.                       

  Quyết định

  70/2014/QĐ-UBND

  Ngày 12/09/2014

  Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội

  22/9/2014

  Quy hoạch

  kiến trúc

   

  186.                       

  Quyết định

  72/2014/QĐ-UBND

  ngày 17/9/2014

  Về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  27/9/2014

  Quy hoạch kiến trúc

   

  187.                       

  Quyết định

  82/2014/QĐ-UBND

  ngày 21/11/2014

  Về việc ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  01/12/2014

  Quy hoạch kiến trúc

   

  188.                       

  Quyết định

  24/2015/QĐ-UBND

  Ngày 13/8/2015

  V/v ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội.

  23/8/2015

  Quy hoạch kiến trúc

   

  189.                       

  Quyết định

  11/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016

  Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội

  14/4/2016

  Quy hoạch kiến trúc

   

  190.                       

  Quyết định

  51/2016/QĐ-UBND

  Ngày 13/12/2016

  Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.

  23/12/2016

  Quy hoạch Kiến trúc - Nội vụ

   

  GIAO THÔNG – VẬN TẢI

  191.                       

  Nghị quyết

  15/2012/NQ-HĐND
  ngày 13/7/2012

  Về Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  13/7/2012

  Giao thông

  vận tải

   

  192.                       

  Nghị quyết

  03/2013/NQ-HĐND
  ngày 12/07/2013

  Về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải (Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thủ đô).

  12/7/2013

  Giao thông

  vận tải

   

  193.                       

  Nghị quyết

  06/2015/NQ-HĐND

  Ngày 01/12/2015

  Về chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016-2020

  10/12/2015

  Giao thông vận tải

   

  194.                       

  Nghị quyết

  04/2017/NQ-HĐND

  Ngày 04/07/2017

  Về việc thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030"

  15/7/2017

  Giao thông vận tải

   

  195.                       

  Quyết định

  55/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

  Về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng; Định mức duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật

  01/01/2009

  Giao thông

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 2848 ngày 22/6/2015 của UBND thành phố

  196.                       

  Quyết định

  06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

  Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

  04/02/2013

  Giao thông vận tải – Công an Thành phố

   

  197.                       

  Quyết định

  07/2014/QĐ-UBND

  ngày 06/02/2014

  Về việc ban hành Quy định quản lý bến thủy nội địa tham gia hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  06/02/2014

  Giao thông vận tải – Tài chính

   

  198.                       

  Quyết định

  18/2014/QĐ-UBND

  ngày 21/4/2014

  Về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  01/5/2014

  Giao thông Vận tải

   

  199.                       

  Quyết định

  33/2016/QĐ-UBND

  Ngày   08/09/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

  18/09/2016

  Sở Giao thông vận tải

   

  200.                       

  Quyết định

  44/2017/QĐ-UBND

  Ngày  15/12/2017

  Về việc Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

  01/01/2018

  Giao thông vận tải

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

  201.                       

  Quyết định

  05/2018/QĐ-UBND

  Ngày 08/02/2018

  Về việc Điều chỉnh phụ lục tại Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  18/02/2018

  Giao thông vận tải

   

  202.                       

  Quyết định

  07/2018/QĐ-UBND

  Ngày 13/03/2018

  Về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn thành phố Hà Nội

   

  23/03/2018

  Giao thông vận tải

   

  203.                       

  Quyết định

  09/2018/QĐ-UBND

  Ngày  3/5/3018

   

  Ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

  13/05/2018

  Giao thông vận tải

   

  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  204.                       

  Nghị quyết

  17/2009/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2009

  Về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

  21/12/2009

  Nông nghiệp phát triển nông thôn

   

  205.                       

  Nghị quyết

  03/2010/NQ-HĐND
  ngày 21/04/2010

  Về xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2030.

   

  01/5/2010

  Nông nghiệp phát triển nông thôn

   

  206.                       

  Nghị quyết

  03/2012/NQ-HĐND
  ngày 05/4/2012

  Về Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  15/4/2012

  Nông nghiệp phát triển nông thôn

   

  207.                       

  Nghị quyết

  09/2012/NQ-HĐND
  ngày 13/7/2012

  Về Quy hoạch phát triển thủy lợi thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  13/7/2012

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  208.                       

  Nghị quyết

  21/2013/NQ-HĐND
  ngày 03/12/2013

  V/v thông qua Quy hoạch đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

   

  13/12/2013

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -  Tài chính -  Kế hoạch và Đầu tư

   

  209.                       

  Nghị quyết

  25/2013/NQ-HĐND
  ngày 04/12/2013

  Về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội

  01/01/2014

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Kế hoạch và đầu tư

  Hết hiệu lực một phần bởi bởi Nghị quyết 10/2018 ngày 5/12/2018

  210.                       

  Nghị quyết

  10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

  về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

  01/01/2019

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  211.                       

  Nghị quyết

  12/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

  Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

  01/01/2019

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  212.                       

  Quyết định

  51/2009/QĐ-UBND

  ngày 22/01/2009

  Ban hành quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  01/02/2009

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Hết hiệu lực một phần

  (Điều 1, 3,4,5,9 hết HL bởi QĐ 61/2009/QĐ-UBND)

  213.                       

  Quyết định

  61/2009/QĐ-UBND

  ngày 17/4/2009

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bạn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 51/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

  17/4/2009

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  214.                       

  Quyết định

  93/2009/QĐ-UBND

  Ngày 19/8/2009

   

  Ban hành “chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội”

  29/8/2009

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  215.                       

  Quyết định

  104/2009/QĐ-UBND

  ngày 24/9/2009

  Ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh Rau an toàn trên địa bàn TP Hà Nội.

  04/10/2009

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  216.                       

  Quyết định

  31/2014/QĐ-UBND

  ngày 04/8/2014

  Về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

  18/4/2014

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  217.                       

  Quyết định

  22/2011/QĐ-UBND

  ngày 18/7/2011

  Ban hành "Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội".

  28/7/2011

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  218.                       

  Quyết định

  36/2013/QĐ-UBND
  ngày 10/9/2013

  Ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  20/9/2013

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn-Tài chính

   

  219.                       

  Quyết định

  37/2013/QĐ-UBND ngày 18/9/2013

  Về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

  28/9/2013

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  220.                       

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  24/3/2014

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  221.                       

  Quyết định

  32/2014/QĐ-UBND

  ngày 04/8/2014

  Về chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội

  14/8/2014

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  222.                       

  Quyết định

  17/2016/QĐ-UBND

  Ngày 11/5/2016

  Ban hành quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội

  21/05/2016

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  223.                       

  Quyết định

  28/2016/QĐ-UBND

  ngày 01/08/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

  11/08/2016

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  224.                       

  Quyết định

  46/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016

  Về việc bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  17/11/2016

  Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

   

  225.                       

  Quyết định

  27/2017/QĐ-UBND

  Ngày 7/8/2017

  Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020

  17/08/2017

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  226.                       

  Quyết định

  01/2019/QĐ-UBND ngày

  Về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố

   

  20/01/2019

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  227.                       

  Nghị quyết

  24/2012/NQ-HĐNĐ
  ngày 07/12/2012

  Về việc thông qua Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  17/12/2012

  Thông tin truyền thông

   

  228.                       

  Nghị quyết

  05/2015/NQ-HĐND

  Ngày 01/12/2015

   

  Thông qua Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

  Thông tin & Truyền thông

   

   

  229.                       

  Nghị quyết

  11/2017/NQ-HĐND

  Ngày 05/12/2017

  Về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 ((Sửa khoản 2 mục 1 Điều 1)

  01/01/2018

  Thông tin – truyền thông

   

   

  230.                       

  Quyết định

  56/2009/QĐ-UBND

  ngày 27/03/2009

  Về việc ban hành Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

  06/4/2009

  Thông tin truyền thông

  Hết hiệu lực 1 phần (Điều 11) bởi Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND và Quyết định 26/2014/QĐ-UBND

  231.                       

  Quyết định

  04/2013/QĐ-UBND
  ngày 21/01/2013

  Về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội

   

  27/01/2013

  Thông tin, truyền thông

   

  232.                       

  Quyết định

  57/2013/QĐ-UBND
  ngày 17/12/2013

  Về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội.

  27/12/2013

  Thông tin, truyền thông

   

  233.                       

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND ngày 13/02/2014

  Về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng thành phố Hà Nội.

  23/02/2014

  Thông tin truyền thông

   

  234.                       

  Quyết định

  26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  03/7/2014

  Thông tin truyền thông

   

  235.                       

  Quyết định

  73/2014/QĐ-UBND

  ngày 26/9/2014

  Về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  06/10/2014

  Thông tin truyền thông

   

   

  236.                       

  Quyết định

  05/2015/QĐ-UBND

  ngày 25/03/2015

  Về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội.

  04/4/2015

  Thông tin truyền thông

   

   

  237.                       

  Quyết định

  06/2015/QĐ-UBND

  ngày 8/4/2015

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thông tin quảng cáo trên báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trên mạng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố Hà Nội.

  18/4/2015

  Thông tin truyền thông

   

   

  238.                       

  Quyết định

  05/2016/QĐ-UBND

  ngày 18/02/2016

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  27/02/2016

  Thông tin truyền thông

   

  239.                       

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND

  ngày 27/05/2016

  Quy định lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  06/06/2016

  Sở Thông tin và Truyền thông

   

  240.                       

  Quyết định

  42/2016/QĐ-UBND

  ngày 19/9/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội

  29/9/2016

  Sở Thông tin và truyền thông

   

  241.                       

  Quyết định

  07/2017/QĐ-UBND

  Ngày 17/03/2017

  Về việc ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội"

  27/03/2017

  Sở Thông tin và Truyền thông

  Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017

  242.                       

  Quyết định

  39/2017/QĐ-UBND

  Ngày  01/12/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

   

  11/12/2017

  Thông tin – Truyền thông

   

  243.                       

  Quyết định

  21/2018/QĐ-UBND

  Ngày 5/09/2018

  về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội

  15/09/2018

  Thông tin truyền thông

   

  244.                       

  Quyết định

  30/2018/QĐ-UBND

  Ngày 28/12/2018

  ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội

  07/01/2019

  Thông tin – Truyền thông

   

  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  245.                       

  Nghị quyết

  01/2010/NQ-HĐND
  ngày 21/4/2010

  Về "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" và "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

  01/5/2010

  Kế hoạch đầu tư

   

  246.                       

  Nghị quyết

  08/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015

  Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

  10/12/2015

  Kế hoạch đầu tư

  Hết hiệu lực một phần bởi  Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 (

  247.                       

  Nghị quyết

  09/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015

  Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

  10/12/2015

  Kế hoạch đầu tư

  Hết hiệu lực 1 phần  (điều 2) bởi Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND

   

  248.                       

  Nghị quyết

  08/2016/NQ-HĐND

  Ngày 03/08/2016

  Về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

  13/08/2016

  Kế hoạch đầu tư

   

  249.                       

  Nghị quyết

  08/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

  Về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND Thành phố tại các nghị quyết của HĐND Thành phố đã ban hành triển khai thi hành Luật Đầu tư công năm 2014 và một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

  05/12/2018

  Kế hoạch & Đầu tư

   

  250.                       

  Quyết định

  36/2011/QĐ-UBND
  ngày 09/12/2011

  Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội.

  12/11/2011

  Kế hoạch đầu tư

   

  251.                       

  Quyết định

  24/2016/QĐ-UBND

  ngày 01/08/2016

  Về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

  11/08/2016

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

   

  252.                       

  Quyết định

  41/2016/QĐ-UBND ngày19/09/2016

  Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  29/09/2016

  Kế hoạch đầu tư

   

  253.                       

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND

  Ngày 23/03/2017

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

  02/04/2017

  Sở Kế hoạch – Đầu tư

   

  254.                       

  Quyết định

  20/2018/QĐ-UBND

  Ngày 28/08/2018

  ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội

  10/09/2018

  Kế hoạch ĐT

   

  VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH

  255.                       

  Nghị quyết

  11/2012/NQ-HĐND
  ngày 13/7/2012

  Về việc thông qua Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  13/7/2012

  Văn hóa –

  Thể thao

   

  256.                       

  Nghị quyết

  12/2012/NQ-HĐND
  ngày 13/7/2012

  Về việc thông qua Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  13/7/2012

  Du lịch

   

  257.                       

  Nghị quyết

  16/2013/NQ-HĐND
  ngày 17/07/2013

  Về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô (Theo quy định tại điểm a khoản 3, Điều 11 Luật Thủ đô).

  27/7/2013

  Văn hóa và thể thao

   

  258.                       

  Nghị quyết

  22/2013/NQ-HĐND
  ngày 03/12/2013

  V/v thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục thể thao thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  13/12/2013

  Văn hóa – Thể thao

   

  259.                       

  Nghị quyết

  08/2014/NQ-HĐND

  Ngày 11/07/2014

  Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô).

  21/7/2014

  Văn hóa và thể thao

   

  260.                       

  Quyết định

  207/2006/QĐ-UBND

  ngày 27/11/2006

  Ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  07/12/2006

  Văn hóa và thể thao

   

  261.                       

  Quyết định

  07/2012/QĐ-UBND

  Ngày 27/4/2012

  Về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

  07/5/2012

  Văn hóa

   

  262.                       

  Quyết định

  01/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015

  Về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  29/01/2015

  Văn hóa – Thể thao

   

  263.                       

  Quyết định

  10/2015/QĐ-UBND

  ngày 27/4/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  07/5/2015

  Văn hóa và thể thao

   

  264.                       

  Quyết định

  01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  29/01/2016

  Văn hóa và thể thao

   

  265.                       

  Quyết định

  45/2016/QĐ-UBND  ngày 07/11/2016

  Về việc quy định chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội.

  17/11/2016

  Du lịch

   

  266.                       

  Quyết định

  48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  27/11/2016

  Văn hóa và

  Thể thao

   

  267.                       

  Quyết định

  49/2016/QĐ-UBND

  Ngày 09/12/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

  19/12/2016

  Văn hóa và

  Thể thao

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND

  268.                       

  Quyết định

  14/2018/QĐ-UBND

  Ngày 25/5/2018

  Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

  14/6/2018

  Văn hóa &

  Thể thao

   

  269.                       

  Quyết định

  15/2018/QĐ-UBND

  Ngày 02/07/2018

   Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

  12/7/2018

  Văn hóa &

  Thể thao

   

   

  GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

  270.                       

  Nghị quyết

  05/2012/NQ-HĐND
  ngày 05/4/2012

  Về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  15/4/2012

  Giáo dục – Đào tạo

   

   

  271.                       

  Nghị quyết

  23/2013/NQ-HĐND
  ngày 04/12/2013

  V/v thông qua Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  24/12/2013

  Giáo dục – Đào tạo

   

   

  272.                       

  Nghị quyết

  05/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

  Quy định mức thu phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 - 2019

  05/7/2018

   

  Giáo dục Đào tạo

   

  273.                       

  Nghị quyết

  06/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

  Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020)

  15/7/2018

  Giáo dục Đào tạo

   

  274.                       

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND
  24/6/2013

  Ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục phổ thông chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Luật Thủ đô)

  04/7/2013

  Giáo dục và đào tạo

   

  275.                       

  Quyết định

  21/2013/QĐ-UBND
  ngày 24/06/2013

  Ban hành quy định bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (Theo quy định tại điểm b, khoản 5, điều 12 Luật Thủ đô)

  04/7/2013

  Giáo dục và đào tạo

   

  276.                       

  Quyết định

  22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013

  Ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội

  05/7/2013

  Giáo dục và đào tạo

   

  277.                       

  Quyết định

  41/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

  Ban hành quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015 – 2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

  10/12/2015

  Giáo dục và Đào tạo- Tài chính

   

  278.                       

  Quyết định

  38/2016/QĐ-UBND

  ngày 08/9/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

  18/9/2016

  Sở giáo dục và đào tạo

   

  279.                       

  Quyết định

  04/2018/QĐ-UBND

  Ngày 23/01/2018

  Về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

  05/02/2018

  Giáo dục

   

  Y TẾ

  280.                       

  Nghị quyết

  06/2012/NQ-HĐND
  ngày 05/4/2012

  Về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  15/4/2012

  Y tế

   

  281.                       

  Nghị quyết

  15/2016/NQ-HĐND

  Ngày 06/12/2016

  Về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

  01/01/2017

  Y tế

   

  282.                       

  Nghị quyết

  14/2017/NQ-HĐND

  Ngày 05/12/2017

  Về việc Ban hành quy định một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đối tượng chính sách được hưởng theo quy định tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

  01/01/2018

  Y tế -Tài chính

   

   

  283.                       

  Quyết định

  16/2016/QĐ-UBND
  ngày 09/5/2016

  Ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

  19/5/2016

  Y tế

   

  284.                       

  Quyết định

  37/2016/QĐ-UBND

  ngày 08/09/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế thành phố Hà Nội

  18/09/2016

  Sở Y tế

   

  285.                       

  Quyết định

  45/2017/QĐ-UBND

  Ngày  21/12/2017

  Về ban hành giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

  01/01/2018

  Y tế - Tài chính - LĐTBXH

   

  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  286.                       

  Nghị quyết

  04/2013/NQ-HĐND
  ngày 12/7/2013

  Về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô).

  22/7/2013

  Khoa học-Công nghệ

   

  287.                       

  Quyết định

  27/2016/QĐ-UBND

  ngày 01/08/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

  11/08/2016

  Sở Khoa học và Công nghệ

   

  288.                       

  Quyết định

  29/2016/QĐ-UBND

  ngày 19/08/2016

  Về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội

  29/08/2016

  Sở Khoa học và Công nghệ

   

  289.                       

  Quyết định

  19/2018/QĐ-UBND

  Ngày 27/08/2018

  về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"

  06/09/2018

  Khoa học công nghệ

   

  NỘI VỤ

  290.                       

  Nghị quyết

  23/2009/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2009

  Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã - thành phố Hà Nội.

  21/12/2009

  Nội vụ

   

  291.                       

  Nghị quyết

  08/2013/NQ-HĐND
  ngày 17/07/2013

  Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  01/8/2013

  Nội vụ

   

  292.                       

  Nghị quyết

  10/2013/NQ-HĐND
  ngày 17/07/2013

  Về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội (Theo quy định tại Điều 7 Luật Thủ đô).

  27/7/2013

  Nội vụ

   

  293.                       

  Nghị quyết

  14/2013/NQ-HĐND
  ngày 17/07/2013

  Về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô

  27/7/2013

  Nội vụ

   

  294.                       

  Quyết định

  23/2008/QĐ-UBND
  ngày 29/9/2008

  Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

  09/10/2008

  Nội vụ -Viện Quy hoạch xây dựng

   

  295.                       

  Quyết định

  36/2008/QĐ-UBND

  ngày 15/10/2008

  Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội.

  25/10/2008

  Giao thông vận tải  - Nội vụ

   

  296.                       

  Quyết định

  47/2008/QĐ-UBND

  ngày 13/11/2008

  Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

  23/11/2008

  Nội vụ

   

  297.                       

  Quyết định

  48/2008/QĐ-UBND

  ngày 13/11/2008

  Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua-Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

  23/11/2008

  Nội vụ

   

  298.                       

  Quyết định

  67/2009/QĐ-UBND

  ngày 13/05/2009

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  23/5/2009

  Nông nghiệp phát triển nông thôn - Nội vụ

   

  299.                       

  Quyết định

  69/2009/QĐ-UBND

  ngày 18/05/2009

  Ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ

  28/5/2009

  Công thương

   

  300.                       

  Quyết định

  70/2009/QĐ-UBND

  ngày 19/05/2009

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  29/5/2009

  Nội vụ - Nông nghiệp phát triển nông thôn

   

  301.                       

  Quyết định

  71/2009/QĐ-UBND
  ngày 29/05/2009

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường địa bàn thành phố Hà Nội.

  09/6/2009

  Nội vụ - nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

  302.                       

  Quyết định

  85/2009/QĐ-UBND
  ngày 02/07/2009

  Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội.

  12/7/2009

  Nông nghiệp và Phát triển NT

   

  303.                       

  Quyết định

  91/2009/QĐ-UBND

  ngày 22/07/2009

  Về việc ban hành Quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội.

  02/7/2009

  Nội vụ

  Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND

  304.                       

  Quyết định

   

  118/2009/QĐ-UBND

  ngày 17/12/2009

  Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội.

  27/12/2009

  Nội vụ- Đài phát thanh và truyền hình;

   

  305.                       

  Quyết định

  43/2010/QĐ-UBND
  ngày 06/09/2010

  Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  16/9/2010

  Nội vụ

   

  306.                       

  Quyết định

  57/2010/QĐ-UBND

  ngày 17/12/2010

   

  Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

  27/12/2010

  Nội vụ

   

  307.                       

  Quyết định

  06/2012/QĐ-UBND

  ngày 27/4/2012

  Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá" thành phố Hà Nội.

  07/5/2012

  Nội vụ- Văn hóa thể thao

   

  308.                       

  Quyết định

  25/2012/QĐ-UBND

  ngày 18/9/2012

  Ban hành quy định chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  28/9/2012

  Nội vụ - Tài chính - Giáo dục và Đào tạo

   

  309.                       

  Quyết định

  34/2012/QĐ-UBND

  ngày 23/11/2012

  Về việc chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác kỹ thuật chăn nuôi thú y, thú y viên thôn, bản; kỹ thuật trồng trọt bảo vệ thực vật thuộc các xã, phường, thị trấn về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.

  03/12/2012

  Nội vụ - Nông nghiệp phát triển nông thôn

   

  310.                       

  Quyết định

  11/2013/QĐ-UBND
  ngày 10/4/2013

  Về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Hà Nội

  20/4/2013

  Nội vụ- Quỹ hỗ trợ nông dân

   

  311.                       

  Quyết định

  34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  10/9/2013

  Nội vụ

   

  312.                       

  Quyết định

  50/2013/QĐ-UBND
  ngày 18/11/2013

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  28/11/2013

  Nội vụ

   

  313.                       

  Quyết định

  71/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

  Về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

  10/01/2014

  Nội vụ -Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

   

  314.                       

  Quyết định

  01/2014/QĐ-UBND

  Ngày 14/01/2014

  V/v ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội

  24/01/2014

  Nội vụ

   

  315.                       

  Quyết định

  20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014

  Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  26/5/2014

  Nội vụ

   

  316.                       

  Quyết định

  07/2015/QĐ-UBND

  ngày 9/4/2015

  Về việc quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  19/4/2015

  Nội vụ-Giáo dục đào tạo

   

  317.                       

  Quyết định

  13/2015/QĐ-UBND

  Ngày 19/06/2015

  Về việc ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  29/6/2015

  Nội vụ

   

  318.                       

  Quyết định

  14/2015/QĐ-UBND

  Ngày 23/06/2015

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

  03/7/2015

  Ban dân tộc - Nội vụ

   

  319.                       

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND

  Ngày 03/08/2015

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội

  13/8/2015

  Nội vụ

   

  320.                       

  Quyết định

  35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015

  Về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  13/12/2015

  Nội vụ- Văn hóa thể thao

   

  321.                       

  Quyết định

  36/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

  Về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”

  17/12/2015

  Nội vụ

   

  322.                       

  Quyết định

  26/2016/QĐ-UBND

  ngày 01/08/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

  11/08/2016

  Sở Nội vụ

  Hết hiệu lực 1 phần bởi QĐ 38/2017/QĐ-UBND

   

  323.                       

  Quyết định

  36/2016/QĐ-UBND

  ngày 08/09/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

  18/09/2016

  Nội vụ - BQLCKCN&

  CX Hà Nội

   

  324.                       

  Quyết định

  40/2016/QĐ-UBND ngày 12/09/2016

  Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  22/09/2016

  Nội vụ

   

  325.                       

  Quyết định

  50/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

  Về việc quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

  22/12/2016

  Nội vụ - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

   

  326.                       

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND

  Ngày 26/01/2017

  Về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

  05/2/2017

  Nội vụ

   

  327.                       

  Quyết định

  14/2017/QĐ-UBND

  Ngày 13/04/2017

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  24/4/2017

  Nội vụ

   

  328.                       

  Quyết định

  15/2017/QĐ-UBND

  Ngày 13/04/2017

  Về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội

  24/4/2017

  Nội vụ

   

  329.                       

  Quyết định

  16/2017/QĐ-UBND

  ngày  17/04/2017

  Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  27/4/2017

  Nội vụ

   

   

  330.                       

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND

  Ngày 05/06/2017

  Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

  16/06/2017

  Nội vụ

   

  331.                       

  Quyết định

  38/2017/QĐ-UBND

  Ngày 29/11/2017

  Về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố

  09/12/2017

  Nội vụ

   

  332.                       

  Quyết định

  40/2017/QĐ-UBND

  Ngày 04/12/2017

  Về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô".

  14/12/2017

  Nội vụ

   

  333.                       

  Quyết định

  02/2018/QĐ-UBND

  Ngày 16/01/2018

  Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  26/01/2018

  Nội vụ

   

  334.                       

  Quyết định

  03/2018/QĐ-UBND

  Ngày 16/01/2018

  Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú

  26/01/2018

  Nội vụ

   

  335.                       

  Quyết định

  06/2018/QĐ-UBND

  Ngày 21/02/2018

  Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

  05/03/2018

  Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

   

  336.                       

  Quyết định

  10/2018/QĐ-UBND

  Ngày 7/5/2017

  Về việc ban hành Quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành phố Hà Nội

  17/05/2018

  Nội vụ

   

  NGOẠI VỤ

  337.                       

  Quyết định

  48/2013/QĐ-UBND
  ngày 06/11/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội.

  16/11/2013

  Ngoại vụ

   

  338.                       

  Quyết định

  06/2014/QĐ-UBND

  ngày 06/02/2014

  Quy chế Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  16/02/2014

  Ngoại vụ

   

  339.                       

  Quyết định

  03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

  Về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

  10/02/2016

  Ngoại vụ

   

   

  340.                       

  Quyết định

  14/2016/QĐ-UBND

  ngày 20/4/2016

  Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

  30/4/2016

  Ngoại vụ

   

  341.                       

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND

  ngày 25/07/2016

  Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  04/08/2016

  Sở Ngoại vụ

   

   Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

   

  342.                       

  Quyết định

  43/2016/QĐ-UBND ngày 26/09/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.

  05/10/2016

  Ngoại vụ

   

  343.                       

  Quyết định

  16/2018/QĐ-UBND

  Ngày 11/07/2018

  về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội

  11/07/2018

  Ngoại vụ

   

  344.                       

  Quyết định

  22/2018/QĐ-UBND

  Ngày 20/09/2018

  ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức quản lý của thành phố Hà Nội

  30/09/2018

  Ngoại vụ

   

  345.                       

  Quyết định

  23/2018/QĐ-UBND

  Ngày 01/10/2018

  ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội

  11/10/2018

  Ngoại vụ

   

   

  CÔNG AN  

  346.                       

  Nghị quyết

  11/2013/NQ-HĐND
  ngày 17/07/2013

  Quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội (Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô).

   

  27/7/2013

  Công an

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016

   

  347.                       

  Nghị quyết

  21/2016/NQ-HĐND

  Ngày 06/12/2016

  Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành Thành phố Hà Nội và ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

  16/12/2016

  Công an

   

  348.                       

  Nghị quyết

  05/2017/NQ-HĐND

  Ngày 04/07/2017

  Về quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

  14/07/2017

  Công an

   

  349.                       

  Quyết định

  84/2014/QĐ-UBND

  ngày 02/12/2014

  Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Hà Nội

  12/12/2014

  Công an

   

  350.                       

  Quyết định

  18/2017/QĐ-UBND

  Ngày 11/05/2017

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội

  01/07/2017

  Công an

   

  VĂN PHÒNG

  351.                       

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND

  Ngày 08/03/2016

  Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

  18/3/2016

  Văn phòng UBND TP

   

  352.                       

  Quyết định

  09/2016/QĐ-UBND

  Ngày 31/3/2016

  Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  10/4/2016

  Nội vụ- VP UBND

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND

  353.                       

  Quyết định

  21/2016/QĐ-UBND

  ngày 28/06/2016

  Về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

  08/07/2016

  Văn phòng UBND TP

   

  354.                       

  Quyết định

  05/2017/QĐ-UBND

  Ngày 28/02/2017

  Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

  10/03/2017

  VP UBND TP

   

  THANH TRA

  355.                       

  Quyết định

  58/2013/QĐ-UBND
  ngày 17/12/2013

  Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

  27/12/2013

  Thanh tra

   

  356.                       

  Quyết định

  79/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014

  Ban hành Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.

  14/11/2014

  Thanh tra

   

  357.                       

  Quyết định

  80/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

  Về việc Ban hành Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thuộc thành phố Hà Nội.

  24/11/2014

  Thanh tra

   

  358.                       

  Quyết định

  33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

  Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố

  14/11/2015

  Thanh tra

   

  359.                       

  Quyết định

  27/2018/QĐ-UBND

  Ngày 13/11/2018

  Ban hành quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội

  23/11/2018

  Thanh tra

  thành phố

   

  TƯ PHÁP

  360.                       

  Quyết định

  23/2015/QĐ-UBND

  Ngày 13/8/2015

  V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

  13/8/2015

  Tư pháp

  HHL 1 phần bởi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017

   

  361.                       

  Quyết định

  10/2016/QĐ-UBND

  Ngày 31/3/2016

  Về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  10/4/2016

  Tư pháp -Tài chính

   

  362.                       

  Quyết định

  44/2016/QĐ-UBND

  Ngày 05/10/2016

  Về việc ban hành Quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  15/10/2016

  Tư pháp

   

  LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

  363.                       

  Quyết định

  20/2010/QĐ-UBND
  ngày 18/5/2010

  Về việc ban hành "Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội"

  28/5/2010

  Liên minh Hợp tác xã

   

  364.                       

  Quyết định

  33/2010/QĐ-UBND  ngày 12/8/2010

  Ban hành quy định về giải thể, xóa tên hợác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

  22/8/2010

  Liên minh hợp tác xã

   

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐẾ NGHỊ BÃI BỎ

  365.                       

  Quyết định

  31/2010/QĐ-UBND

  ngày 03/08/2010

  Về việc ban hành Bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị xã Sơn Tây, các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội để thu thuế đất.

  13/8/2010

  Tài chính - Thuế - Tài nguyên và Môi trường

   

  366.                       

  Quyết định

  39/2010/QĐ-UBND

  ngày 24/08/2010

  Về việc điều chỉnh Bảng phân loại đường phố ban hành theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

  04/9/2010

  Tài chính - Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường

   

  367.                       

  Quyết định

  75/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

  Về việc phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng theo Luật Thủ đô.

  18/10/2014

  Tài chính – Giáo dục và đào tạo

   

  368.                       

  Quyết định

  44/2010/QĐ-UBND

  ngày 10/09/2010

  Ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  20/9/2010

  Công thương

  Hết hiệu lực một phần

  Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND

  369.                       

  Quyết định

  24/2012/QĐ-UBND

  ngày 18/9/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

  28/9/2012

  Công thương

   

  370.                       

  Quyết định

  43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp Quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên đại bàn thành phố Hà Nội.

  25/10/2013

  Công thương

   

  371.                       

  Quyết định

  92/2009/QĐ-UBND

  ngày 19/8/2009

  Ban hành quy định về quản lý Hồ Tây

  29/8/2009

  Xây dựng

   

  372.                       

  Quyết định

  123/2009/QĐ-UBND

  ngày 22/12/2009

  Về việc ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn TP Hà Nội

  01/01/2010

  Xây dựng

   

  373.                       

  Quyết định

  02/2011/QĐ-UBND

  ngày 10/01/2011

  Về việc ban hành Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý.

  20/01/2011

  Xây dựng

   

  374.                       

  Quyết định

  12/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013

  Về việc ban hành quy định quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  22/4/2013

  Xây dựng

   

  375.                       

  Quyết định

  29/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  11/8/2013

  Xây dựng

   

  376.                       

  Quyết định

  35/2010/QĐ-UBND

  ngày 16/08/2010

  Quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

  01/9/2010

  Tài nguyên môi trường

   

  377.                       

  Quyết định

  70/2008/QĐ-UBND
  ngày 31/12/2008

  Về việc quy định mức phụ cấp và kinh phí trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

  10/01/2009

  Tài chính -Công an

   

   

   

  378.                       

  Quyết định

  71/2008/QĐ UBND
  ngày 31/12/2008

  Về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  10/01/2009

  Tài chính – nội vụ

  Hết hiệu lực 1 phần bới Quyết định 30/2013/QĐ-UBND

  379.                       

  Quyết định

  72/2008/QĐ-UBND

  ngày 31/12/2008

  Về việc quy định mức phụ cấp với một số cán bộ chuyên ngành Xã, phường, thị trấn và ở thôn bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

  10/01/2009

  Nội vụ;  Tài chính

   

   

  380.                       

  Quyết định

  42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

  Về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội

  25/01/2009

  Lao động – Thương binh xã hội - Tài chính

   

  381.                       

  Quyết định

  80/2009/QĐ-UBND ngày 16/6/2009

  Ban hành Quy định việc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  26/6/2009

  Xây dựng

   

  382.                       

  Quyết định

  101/2009/QĐ-UBND

  ngày 23/09/2009

   

  Ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước thành phố đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của TP Hà Nội

  03/10/2009

  Tài chính

   

   

  383.                       

   

  Quyết định

   

  10/2011/QĐ-UBND

  ngày 02/3/2011

  Về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ giữa các cấp ngân sách và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  22/3/2011

  Tài chính - Bộ tư lệnh thủ đô

   

   

   

   

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 31/2013/QĐ-UBND

  384.                       

  Quyết định

  19/2011/QĐ-UBND

  ngày 23/6/2011

  Về kiện toàn tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  03/7/2011

  Nội vụ, Tài chính – Công an

   

  Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 6/8/2013

  385.                       

  Quyết định

  14/2012/QĐ-UBND

  ngày 04/7/2012

  Về việc Ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  14/7/2012

  Xây dựng

   

  386.                       

  Quyết định

  26/2012/QĐ-UBND

  ngày 21/9/2012

  Về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  01/10/2012

  Xây dựng

   

  387.                       

  Quyết định

  19/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  04/7/2013

  Xây dựng - Tài chính

   

  388.                       

  Quyết định

  31/2013/QĐ-UBND
  ngày 06/8/2013

  Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  16/8/2013

  Nội vụ - Tài chính

   

   

   

  Quyết định số 6238/QĐ-UBND ngày 15/10 năm 2013 đính chính Quyết định 31/2013/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

   

  389.                       

  Quyết định

  56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

  Ban hành Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  21/12/2013

  Xây dựng

   

  390.                       

  Quyết định

  34/2014/QĐ-UBND

  ngày 15/8/2014

   Về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

  25/8/2014

  Tài chính, GTVT

   

  391.                       

  Quyết định

  27/2010/QĐ-UBND

  ngày 22/06/2010

  Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội

  02/7/2010

  Tài chính

   

  392.                       

  Quyết định

  92/2014/QĐ-UBND

  ngày 22/12/2014

  Về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến , giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội

  01/01/2015

  Tài chính -

  Tư pháp

   

  393.                       

  Quyết định

  93/2014/QĐ-UBND

  Ngày 22/12/2014

  Về việc áp dụng mức chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo thuộc thành phố Hà Nội

  01/01/2015

  Tài chính – Nội vụ

   

  394.                       

  Quyết định

  34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

  Về việc cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội có chức năng, nhiệm vụ, chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần

  26/11/2015

  Lao động thương binh và xã hội

   

  395.                       

  Quyết định

  46/2017/QĐ-UBND

  Ngày  29/12/2017

  Về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  08/01/2018

  Công thương

   

  396.                       

  Quyết định

  49/2008/QĐ-UBND

  Ngày 25/11/2008

  Ban hành Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty Nhà nước đang sử dụng, thuộc Thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

  05/12/2008

  Tài chính

   

  397.                       

   

  Quyết định

  09/2012/QĐ-UBND
  ngày 21/5/2012

  Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  31/05/2012

  Kế hoạch- Đầu tư

   

  398.                       

  Quyết định

  30/2015/QĐ-UBND

  Ngày 16/10/2015

  Ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  26/10/2015

  Kế hoạch- Đầu tư

   

  399.                       

  Quyết định

  44/2006/QĐ-UBND

  Ngày 10/4/2006

  Về quy chế quản lý điều hành chương trình CNTT thành phố Hà Nội.

  20/4/2006

  Thông tin – Truyền Thông

   

   

   

  Mẫu số 05

  Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: