Lên đầu trang

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Sau khi được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài có phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp? Thủ tục đăng ký được quy định như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở.
Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm có:
- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở.
Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
Chi nhánh, công ty luật nước ngoài được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Trả lời bởi: ;#;#