Lên đầu trang

Cơ quan nào có thẩm quyền thụ lý hồ sơ xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Cơ quan nào có thẩm quyền thụ lý hồ sơ xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam phải nộp những giấy tờ gì?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận gốc Việt Nam

Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận gốc Việt Nam bao gồm những giấy tờ gì?

Thời hạn chứng thực

Thời hạn chứng thực được quy định như thế nào?

Ngoài phí chứng thực, cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực có được thu khoản tiền nào khác không ?

Ngoài phí chứng thực, cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực có được thu khoản tiền nào khác không ?

Việc chứng thực bản sao từ bản chính có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực không?

Việc chứng thực bản sao từ bản chính có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực không?

Hồ sơ yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính gồm những loại giấy tờ nào?

Hồ sơ yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính gồm những loại giấy tờ nào?

Thời hạn chứng thực bản sao từ bản chính

Thời hạn chứng thực bản sao từ bản chính được thực hiện như thế nào? 

Chứng thực bản sao từ bản chính hóa đơn tài chính, những giấy tờ, văn bản có ghi hạn sử dụng nhưng đã hết hạn có được không?

Yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính hóa đơn tài chính, những giấy tờ, văn bản có ghi hạn sử dụng nhưng đã hết hạn có được giải quyết không?