Lên đầu trang

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Xin cho biết trình tự thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng:
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật Công chứng, nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động.
- Sở Tư pháp xem xét, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập.

Trả lời bởi: ;#;#