Lên đầu trang

Các trường hợp bị miễn nhiệm công chứng viên

Những trường hợp nào thì bị miễn nhiệm công chứng viên và ai có thẩm quyền đề nghị miễn nhiệm công chứng viên đối với những trường hợp bị miễn nhiệm?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
- Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng.
- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác.
- Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên.
- Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Công chứng mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn.
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc.
- Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
- Thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên quy định tại Điều 13 của Luật Công chứng tại thời điểm được bổ nhiệm.
Khi có căn cứ cho rằng công chứng viên thuộc trường hợp bị miễn nhiệm, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị miễn nhiệm công chứng viên kèm theo các tài liệu liên quan làm căn cứ cho việc đề nghị miễn nhiệm gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 

Trả lời bởi: ;#;#