Lên đầu trang

Bổ nhiệm Thừa phát lại

Tôi chưa nắm rõ thủ tục đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại. Muốn được bổ nhiệm Thừa phát lại, tôi cần chuẩn bị các giấy tờ gì và phải nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm tại đâu?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định của Điều 10 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại và các văn bản hướng dẫn thi hành thì nếu ông/bà có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại đến Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại theo mẫu TP-TPL-08 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Phiếu lý lịch tư pháp được cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật để đối chiếu.
- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật bao gồm: Quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động kèm theo giấy tờ chứng minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội; giấy tờ chứng minh đã miễn nhiệm, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc thu hồi thẻ đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; giấy tờ chứng minh đã nghỉ hưu hoặc thôi việc đối với trường hợp thuộc khoản 3 Điều 11 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại để đối chiếu.
Bên cạnh đó, ông/bà phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
 

Trả lời bởi: ;#;#