Lên đầu trang

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp tỉnh

Xin cho biết thẩm quyền và thời gian thực hiện miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp tỉnh?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 10 Luật Giám định tư pháp năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp sau khi thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư pháp.
Thời gian xử lý là trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp và điều chỉnh danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp.
 

Trả lời bởi: ;#;#