Lên đầu trang

Thời hiệu yêu cầu bồi thường được Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Thời hiệu yêu cầu bồi thường được Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 6 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định:
- Thời hiện yêu cầu bồi thường là 03 năm kể từ ngày yêu cầu bồi thường (bao gồm: người bị thiệt hại, người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; Người  đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự) nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường.
- Thời hiệu yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính được xác định theo thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính.
- Đối với yêu cầu phục hồi danh dự: không quy định thời hiệu.

Trả lời bởi: ;#;#