Lên đầu trang

Trình tự chứng thực chữ ký người dịch

Trình tự chứng thực chữ ký người dịch được thực hiện như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì khi thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, tùy theo từng trường hợp, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định, giấy tờ, văn bản được dịch không thuộc các trường hợp không được dịch thì thực hiện chứng thực như sau:
- Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký người dịch theo mẫu quy định;
- Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
Đối với bản dịch giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Trả lời bởi: ;#;#