Lên đầu trang

UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực những loại hợp đồng, giao dịch nào?

UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực những loại hợp đồng, giao dịch nào? 

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực các loại hợp đồng, giao dịch sau đây:
- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;
- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai;
- Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở;
- Chứng thực di chúc
- Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;
- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, là nhà ở hoặc liên quan đến quyền sử dụng đất.
 

Trả lời bởi: ;#;#