Lên đầu trang

Người thực hiện chứng thực có trách nhiệm soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch không?

Người thực hiện chứng thực có trách nhiệm soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, trong đó có Dự thảo hợp đồng, giao dịch.
Quy định này được hiểu người yêu cầu chứng thực phải soạn thảo sẵn hợp đồng, giao dịch. Vì vậy, người thực hiện chứng thực không có trách nhiệm phải soạn thảo hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên, trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không biết thì người thực hiện chứng thực có thể hướng dẫn cách lập hợp đồng, giao dịch.
 

Trả lời bởi: ;#;#