Lên đầu trang

Thủ tục chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

Xin cho biết quy định cụ thể về thủ tục chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp?

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật

Xin cho biết thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng?

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất

Ông/bà cho biết thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất?

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động

Việc chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động được thực hiện như thế nào?

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép hoạt động

Xin cho biết thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp bị thu hồi  giấy phép hoạt động?

Tiêu chuẩn để trở thành đấu giá viên

Tiêu chuẩn để trở thành đấu giá viên là gì?

Thủ tục gì để được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Tôi cần thực hiện thủ tục gì để được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá?

Trình tự, thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?

Những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong những trường hợp nào?

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Tôi đã từng bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì tôi có thể đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá không?