• Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình.

  24/08/2022

  03/09/2022

 • Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  24/08/2022

  03/09/2022

 • Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  24/08/2022

  24/08/2022

 • Quyết định 16/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  01/08/2022

  15/08/2022

 • Quyết định 17/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa, việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  01/08/2022

  12/08/2022

 • Quyết định 15/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

  29/07/2022

  10/08/2022

 • Quyết định 14/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

  29/07/2022

  10/08/2022

 • Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình.

  13/07/2022

  24/07/2022

 • Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

  13/07/2022

  24/07/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.