• Thông tư 18/2023/TT-BNV

  Thông tư bãi bỏ một phần Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

  08/12/2023

  01/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 17/2023/TT-BNV

  Thông tư ban hành Nội quy và quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  29/11/2023

  15/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 16/2023/TT-BNV

  Thông tư quy định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy

  15/11/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 15/2023/TT-BNV

  Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ

  15/10/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 14/2023/TT-BNV

  Thông tư ban hành quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ

  05/09/2023

  16/10/2023

 • Thông tư 13/2023/TT-BNV

  Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

  31/08/2023

  15/10/2023

 • Thông tư 12/2023/TT-BNV

  Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  08/08/2023

  01/10/2023

 • Thông tư 11/2023/TT-BNV

  Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc

  01/08/2023

  15/09/2023

 • Thông tư 10/2023/TT-BNV

  Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng không hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội và hội

  26/06/2023

  01/07/2023

 • Thông tư 09/2023/TT-BNV

  Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  03/06/2023

  01/08/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.