• Thông tư 41/2024/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

  20/05/2024

  15/07/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 40/2024/TT-BTC

  Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài

  17/05/2024

  05/07/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 28/2024/TT-BTC

  Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá

  16/05/2024

  01/07/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 27/2024/TT-BTC

  Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương

  03/05/2024

  17/06/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 26/2024/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

  23/04/2024

  10/06/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 25/2024/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

  23/04/2024

  08/06/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 24/2024/TT-BTC

  Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

  17/04/2024

  01/01/2025

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 23/2024/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

  12/04/2024

  01/07/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 22/2024/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

  26/03/2024

  01/07/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 21/2024/TT-BTC

  Quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

  25/03/2024

  15/05/2024

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.