• Thông tư 82/2022/TT-BTC

  Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  30/12/2022

  15/02/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 80/2022/TT-BTC

  Hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

  30/12/2022

  16/02/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 79/2022/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm do Bộ Tài chính ban hành

  30/12/2022

  01/01/2023

 • Thông tư 77/2022/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

  26/12/2022

  26/12/2022

 • Thông tư 78/2022/TT-BTC

  Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

  26/12/2022

  09/02/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 75/2022/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú

  22/12/2022

  05/02/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 76/2022/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tièn thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  22/12/2022

  06/02/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 74/2022/TT-BTC

  Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

  22/12/2022

  22/12/2022

 • Thông tư 73/2022/TT-BTC

  Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

  15/12/2022

  01/02/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 72/2022/TT-BTC

  Ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  30/11/2022

  01/12/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.