• Thông tư 46/2022/TT-BTC

  Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

  28/07/2022

  01/08/2022

 • Thông tư 45/2022/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

  27/07/2022

  10/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 42/2022/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

  06/07/2022

  01/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 41/2022/TT-BTC

  Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

  05/07/2022

  01/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 40/2022/TT-BTC

  Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

  29/06/2022

  15/08/2022

 • Thông tư 38/2022/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

  24/06/2022

  08/08/2022

 • Thông tư 39/2022/TT-BTC

  Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  24/06/2022

  08/08/2022

 • Thông tư 37/2022/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

  22/06/2022

  08/08/2022

 • Thông tư 36/2022/TT-BTC

  Sừa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

  16/06/2022

  01/08/2022

 • Thông tư 35/2022/TT-BTC

  Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định

  16/06/2022

  30/07/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.