• Thông tư 08/2024/TT-BNV

  hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc

  05/07/2024

  05/07/2024

 • Thông tư 07/2024/TT-BNV

  hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội và hội

  05/07/2024

  05/07/2024

 • Thông tư 04/2024/TT-BNV

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

  27/06/2024

  15/08/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 05/2024/TT-BNV

  quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức

  27/06/2024

  15/08/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 03/2024/TT-BNV

  quy định về phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ.

  13/06/2024

  30/07/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 02/2024/TT-BNV

  quy định biện pháp thi hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

  12/06/2024

  01/08/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 01/2024/TT-BNV

  Thông tư quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  24/02/2024

  15/04/2024

 • Thông tư 18/2023/TT-BNV

  Thông tư bãi bỏ một phần Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

  08/12/2023

  01/02/2024

 • Thông tư 17/2023/TT-BNV

  Thông tư ban hành Nội quy và quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  29/11/2023

  15/01/2024

 • Thông tư 16/2023/TT-BNV

  Thông tư quy định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy

  15/11/2023

  01/01/2024

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.