• Thông tư 02/2024/TT-BTNMT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

  22/04/2024

  06/06/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 01/2024/TT-BTNMT

  Quy định Định mức cho hoạt động thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lược của quy hoạch

  02/02/2024

  02/02/2024

 • Thông tư 24/2023/TT-BTNMT

  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển

  29/12/2023

  15/02/2024

 • Thông tư 25/2023/TT-BTNMT

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về quy trình thiết lập bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính sử dụng dữ liệu viễn thám quang học

  29/12/2023

  01/07/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 26/2023/TT-BTNMT

  Quy định về kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên

  29/12/2023

  15/02/2024

 • Thông tư 23/2023/TT-BTNMT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  28/12/2023

  15/02/2024

 • Thông tư 22/2023/TT-BTNMT

  Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

  15/12/2023

  30/01/2024

 • Thông tư 21/2023/TT-BTNMT

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000

  30/11/2023

  30/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 20/2023/TT-BTNMT

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát

  30/11/2023

  30/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 18/2023/TT-BTNMT

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường

  15/11/2023

  01/01/2024

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.