• Thông tư 02/2023/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  21/03/2023

  22/03/2023

 • Thông tư 01/2023/TT-BTNMT

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

  13/03/2023

  12/09/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 15/2023/TT-BTC

  Hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025

  10/03/2023

  25/04/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 1/2023/TT-BNV

  Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

  09/03/2023

  24/04/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 14/2023/TT-BTC

  Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  07/03/2023

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 01/2023/TT-NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân

  01/03/2023

  01/03/2023

 • Thông tư 13/2023/TT-BTC

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 07 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 của Bộ Tài chính

  28/02/2023

  14/04/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 04/2023/TT-BYT

  quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV

  28/02/2023

  01/05/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao

  21/02/2023

  15/04/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 12/2023/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước

  10/02/2023

  04/05/2023

  Chưa có hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.