• Thông tư 68/2022/TT-BTC

  Sửa đôi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đon vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghỉệp, tổ chửc xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghỉệp

  11/11/2022

  14/11/2022

 • Thông tư '31/2022/TT-BCT

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

  08/11/2022

  28/12/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư .31/2022/TT-BCT

  Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  08/11/2022

  28/12/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 66/2022/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi

  07/11/2022

  22/12/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 67/2022/TT-BTC

  Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  07/11/2022

  23/12/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 65/2022/TT-BTC

  Quy định chi tiết khoản 2 Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  02/11/2022

  01/01/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 07/2022/TT-BTP

  Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

  01/11/2022

  19/12/2000

 • Thông tư 21/2022/TT-BCT

  Thông tư Thông tư 21/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL)

  31/10/2022

  01/07/2022

 • Thông tư '18/2022/TT-BCT

  Thông tư số 18/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-5:2022/BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện MS

  31/10/2022

  01/07/2023

 • Thông tư 20/2022/TT-BCT

  Thông tư 20/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây nổ thường

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.