Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi
  của văn bản

  Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

  Nội dung kiến nghị/
   Lý do kiến nghị

  Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

  LĨNH VỰC GIÁM SÁT BẢO HIỂM

  1

  Nghị định

  125/2005/NĐ-CP ngày 07/10/2005

  Quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa

  Bãi bỏ

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa của Quốc hội, số 48/2014/QH13 ngày 17/06/2014 đã bỏ quy định giao Chính phủ quy định điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu

  Bộ Tài chính
  /GSBH

  2019-2020

  2

  Quyết định

  99/2005/QĐ-BTC ngày 22/12/2005

  Ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành là " Nghị định 125/2005/NĐ-CP ngày 7/10/2005 về việc quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa" không còn phù hợp

  Bộ Tài chính
  /GSBH

  2019-2020

  3

  Thông tư

  121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011

  Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013

  Bãi bỏ

  Văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Thông tư 121/2011/TT-BTC là văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định số 315/QĐ-TTg, Quyết định này đã hết thời gian thực hiện (tại Khoản Điều 3 Quyết định 315/QĐ-TTg quy định: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp dụng từ ngày 01/7/2011 đến hết năm 2013)

  Bộ Tài chính
  /GSBH

  2019-2020

  4

  Thông tư

  101/2012/TT-BTC ngày 20/06/2012

  Quy định về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013

  Bãi bỏ

  Văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Thông tư 101/2012/TT-BTC là văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định số 315/QĐ-TTg, Quyết định này đã hết thời gian thực hiện (tại Khoản Điều 3 Quyết định 315/QĐ-TTg quy định: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp dụng từ ngày 01/7/2011 đến hết năm 2013)

  Bộ Tài chính
  /GSBH

  2019-2020

  5

  Thông tư

  57/2013/TT-BTC ngày 06/05/2013

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013

  Bãi bỏ

  Văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Thông tư số 121/2011/TT-BTC và Thông tư số 57/2013/TT-BTC là văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định số 315/QĐ-TTg, Quyết định này đã hết thời gian thực hiện (tại Khoản Điều 3 Quyết định 315/QĐ-TTg quy định: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp dụng từ ngày 01/7/2011 đến hết năm 2013)

  Bộ Tài chính/ Cục QLBH

  2019-2020

  6

  Thông tư

  96/2013/TT-BTC ngày 23/07/2013

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013

  Bãi bỏ

  Văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Thông tư 121/2011/TT-BTC, Thông tư 96/2013/TT-BTC và Thông tư 101/2012/TT-BTC là văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định số 315/QĐ-TTg, Quyết định này đã hết thời gian thực hiện (tại Khoản Điều 3 Quyết định 315/QĐ-TTg quy định: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp dụng từ ngày 01/7/2011 đến hết năm 2013)

  Bộ Tài chính
  /GSBH

  2019-2020

  LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  7

  Nghị định

  204/2013/NĐ-CP ngày 12/05/2013

  Hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014

  Bãi bỏ

  Nghị định 204/2013/NĐ-CP này chỉ áp dụng cho năm ngân sách 2013, 2014, hiện chưa có văn bản nào bãi bỏ.

  Bộ Tài chính
  /NSNN

  2019-2020 (NSNN)

  8

  Thông tư

  51/2004/TT-BTC ngày 06/09/2004

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

  Bãi bỏ

  Thông tư  51/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, Nghị định số 123/2004/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.
  Hiện Thông tư này không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính
  /NSNN

  2019-2020

  9

  Thông tư

  52/2008/TT-BTC ngày 16/06/2008

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới

  Bãi bỏ

  Văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Thông tư số 52/2008/TT-BTC là văn bản hương dẫn thi hành Quyết định số 289/QDD-TTg. Hiện nay chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã được bãi bỏ tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới. 
  Hiện Thông tư này không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính
  /NSNN

  2019-2020

  10

  Thông tư

  53/2010/TT-BTC ngày 14/04/2010

  Quy định chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa

  Bãi bỏ

  Theo Công văn số 291/TTg-KTN ngày 20/11/2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến: về thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa là đến hết 31/12/2011. Hiện Thông tư này không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính
  /NSNN

  2019-2020

  11

  Thông tư

  84/2014/TT-BTC ngày 27/06/2014

  Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

  Bãi bỏ

  Thông tư 84/2014/TT-BTC chỉ áp dụng đến hết năm ngân sách 2015. Hiện Thông tư này không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính
  /NSNN

  2019-2020

  12

  Thông tư

  211/2014/TT-BTC  ngày 30/12/2014

  Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

  Bãi bỏ

  Thông tư 211/2014/TT-BTC chỉ áp dụng đến hết năm ngân sách 2015. Hiện Thông tư này không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính
  /NSNN

  2019-2020

  13

  Thông tư

  91/2016/TT-BTC ngày 24/06/2016

  Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

  Bãi bỏ

  Thông tư 91/2016/TT-BTC chỉ áp dụng đến hết năm ngân sách 2017. Hiện Thông tư này không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính
  /NSNN

  2019-2020

  14

  Thông tư

  319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016

  Quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017

  Bãi bỏ

  Qua rà soát và thấy nội dung Thông tư không quy định thời gian hết hiệu lực của văn bản. Hiện Thông tư này đã hết thời gian thực hiện và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính
  /NSNN

  2019-2020

  15

  Thông tư

  326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016

  Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

  Bãi bỏ

  Thông tư 326/2016/TT-BTC chỉ áp dụng đến hết năm ngân sách 2017. Hiện Thông tư này không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính
  /NSNN

  2019-2020

  16

  Thông tư liên tịch

  12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 24/01/2014

  Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016"

  Bãi bỏ

  Thông tư liên tịch 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT  hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016” chỉ thực hiện trong giai đoạn 2013-2016. Hiện đã hết thời gian thực hiện và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính
  /NSNN

  2019-2020

  LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  17

  Nghị định

  34/1999/NĐ-CP ngày 12/05/1999

  Quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999

  Bãi bỏ

  Hết thời gian thực hiện

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  18

  Nghị định

  28/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2003

  Quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục 

  Bãi bỏ

  Hết thời gian thực hiện

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  19

  Quyết định

  93/2000/QĐ-BTC ngày 06/06/2000

  Ban hành Quy chế điều hành Quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước

  Bãi bỏ

  Ngày 09/2/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị của Bộ Tài chính về quản lý điều hành quỹ ngoại tệ tập trung, trong đó chứa nhiều nội dung thay thế. Do vậy, hiện nay các nội dung này được thực hiện theo Quyết định số 181/QĐ-TTg. Quyết định 93/2000/QĐ-TTg không còn áp dụng trên thực tế.

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  20

  Quyết định

  20/2001/QĐ-BTC ngày 28/03/2001

  Phát hành trái phiếu kho bạc theo hình thức triết khấu

  Bãi bỏ

  Hết thời gian thực hiện

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  21

  Quyết định

  134-HĐBT
  ngày 20/04/1992

  Phát hành tín phiếu KBNN xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500kV

  Bãi bỏ

  Dự án đường dây tải điện Bắc - Nam 500KV đã hoàn thành

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  22

  Quyết định

  171/2006/QĐ-TTg ngày 24/07/2006

  Phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010

  Bãi bỏ

  Hết thời gian thực hiện

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  23

  Quyết định

  960-TC/KBNN ngày 26/08/1995

  Phát hành trái phiếu kho bạc ghi danh

  Bãi bỏ

  Nội dung Thông tư không còn phù hợp với thực tế

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  24

  Quyết định

  122-TC-QĐ-KBNN
   ngày 01/02/1997

  Phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 02 năm

  Bãi bỏ

  Hết thời gian thực hiện

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  25

  Quyết định

  51/2004/QĐ-BTC ngày 09/06/2004

  Dừng phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn cho các công trình giao thông, thuỷ lợi đợt II năm 2004 bằng tiền Việt Nam và bằng ngoại tệ qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước

  Bãi bỏ

  Không còn phù hợp với thực tế

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  26

  Quyết định

  65/2005/QĐ-BTC ngày 23/09/2005

  Dừng phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 huy động vốn cho các công trình giao thông, thuỷ lợi qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước

  Bãi bỏ

  Không còn phù hợp với thực tế

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  27

  Thông tư

   71-TC/KBNN ngày 14/11/1992

  Hướng dẫn thực hiện thanh toán nợ ngân sách nhà nước bằng kỳ phiếu thanh toán nợ của Ngân hàng Nhà nước

  Bãi bỏ

  Nội dung Thông tư không còn phù hợp với thực tế

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  28

  Thông tư

  34-TC/KBNN
  ngày 11/07/1996

  Hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly

  Bãi bỏ

  Dự án công trình thủy điện Yaly đã hoàn thành

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  29

  Thông tư

  32/2004/TT-BTC ngày 12/04/2004

  Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

  Bãi bỏ

  Thông tư 32/2004/TT-BTC là văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 141/2003/NĐ-CP, Nghị định 141/2003/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2011 và được thay thế bởi Nghị định 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
  Hiện Thông tư này không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính
  /KBNN

  2019-2020

  LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIẾM TOÁN

  30

  Quyết định

  105/1999/QĐ-BTC ngày 30/08/1999

  Ban hành chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán

  Bãi bỏ

  Do hiện nay các Trung tâm giao dịch chứng khoán đã nâng cấp lên thành các Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HOSE). Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2007/TT-BTC ngày 08/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán.
  Hiện Thông tư này không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính/QLKT

  2019-2020

  31

  Quyết định

  97/2004/QĐ-BTC ngày 09/12/2004

  Sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 105/1999/QĐ-BTC ngày 30/8/1999

  Bãi bỏ

  Hiện nay các Trung tâm giao dịch chứng khoán đã nâng cấp lên thành các Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HOSE). Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2007/TT-BTC ngày 08/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán.
  - Hiện Quyết định số 97/2004/QĐ-BTC không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ 

  Bộ Tài chính/QLKT

  2019-2020

  LĨNH VỰC HẢI QUAN

  32

  Quyết định

  29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006

  Về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh

  Bãi bỏ

  Đối với các cửa khẩu chưa được trang bị máy đọc hộ chiếu và nối mạng máy tính thì tờ khai xuất nhập cảnh hiện đang được thực hiện theo Quyết định số 3195/QĐ-BCA/A61 ngày 10/8/2010. Đối với cửa khẩu đã được trang bị máy đọc hộ chiếu và nối mạng máy tính thì tờ khai xuất nhập cảnh thực hiện theo Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015. Do đó, Quyết định này không còn giá trị thực hiện trên thực tế

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  33

  Quyết định

  42/2006/QĐ-BTC ngày 18/08/2006

  Bổ sung Điều 1 Quyết định 29/2006/QĐ-BTC về mẫu, hướng dẫn sử dụng,in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh

  Bãi bỏ

  Đối với các cửa khẩu chưa được trang bị máy đọc hộ chiếu và nối mạng máy tính thì tờ khai xuất nhập cảnh hiện đang được thực hiện theo Quyết định số 3195/QĐ-BCA/A61 ngày 10/8/2010. Đối với cửa khẩu đã được trang bị máy đọc hộ chiếu và nối mạng máy tính thì tờ khai xuất nhập cảnh thực hiện theo Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015. Do đó, Quyết định này không còn giá trị thực hiện trên thực tế

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  34

  Quyết định

  44/2006/QĐ-BTC ngày 29/08/2006

   Ban hành Tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ

  Bãi bỏ

  Các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Quyết định này không có giá trị thực hiện từ khi Thông tư số 42/2015/TT-BTC có hiệu lực. Hiện nay tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ đang thực hiện theo Thông tư 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  35

  Quyết định

  55/2006/QĐ-BTC ngày 11/10/2006

  Bãi bỏ mẫu tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh tại Điều 1 Quyết định 29/2006/QĐ-BTC

  Bãi bỏ

  Đối với các cửa khẩu chưa được trang bị máy đọc hộ chiếu và nối mạng máy tính thì tờ khai xuất nhập cảnh hiện đang được thực hiện theo Quyết định số 3195/QĐ-BCA/A61 ngày 10/8/2010. Đối với cửa khẩu đã được trang bị máy đọc hộ chiếu và nối mạng máy tính thì tờ khai xuất nhập cảnh thực hiện theo Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015. Do đó, Quyết định này không còn giá trị thực hiện trên thực tế

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  36

  Quyết định

  01/2008/QĐ-BTC ngày 04/01/2008

  Ban hành Quy chế công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động hải quan

  Bãi bỏ

  Văn bản này được xây dựng trong thời điểm thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên cơ sở hệ thống E-Customs, tuy nhiên hiện nay thủ tục hải quan điện tử được thực hiện trên hệ thống VNACCS/VCIS nên nội dung của Quyết định này không còn phù hợp và không được sử dụng trên thực tế

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  37

  Thông tư

  91/2003/TT-BTC ngày 25/09/2003

  Hướng dẫn việc dán tem hàng nhập khẩu

  Bãi bỏ

  Quyết định 71/2007/QĐ-BTC đã bãi bỏ quy định dán tem nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu. Việc dán tem đối với rượu nhập khẩu thực hiện theo Thông tư 160/2013/TT-BTC. Do vậy nội dung Thông tư 91/2003/TT-BTC không còn giá trị thực hiện

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  38

  Thông tư

  216/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010

  Ban hành Danh mục mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu

  Bãi bỏ

  Thông tư này ban hành cùng với Thông tư 128/2010/TT-BTC tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu.  Thông tư 216/2010/TT-BTC chỉ ban hành Danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, còn nội dung, thời gian điều chỉnh được quy định tại Thông tư 128/2010/TT-BTC, Thông tư 128/2010/TT-BTC đã bị bãi bỏ bởi Thông tư 128/2013/TT-BTC nên Thông tư 216/2010/TT-BTC cũng không còn giá trị thực hiện

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  39

  Thông tư

  51/2012/TT-BTC ngày 30/03/2012

  Điều chỉnh hiệu lực thi hành của Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  Bãi bỏ

  Thông tư số 15/2012/TT-BTC đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Quy định về tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thực hiện chính thức tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Do vậy nội dung của Thông tư 51/2012/TT-BTC không còn giá trị thực tế

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  40

  Thông tư liên Bộ

  15-TTLB/TCHQ/TC
   ngày 28/01/1997

  Về việc in ấn, cấp phát, quản lý và sử dụng ấn chỉ ngành Hải quan

  Bãi bỏ

  Việc hướng dẫn in ấn, cấp phát, quản lý và sử dụng ấn chỉ để quản lý thu thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan thực hiện theo phân cấp tại Quyết định số 2000/QĐ-BTC ngày 19/8/2000 của Bộ Tài chính và Quyết định số 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009. Vì vậy nội dung Thông tư này không còn giá trị

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  41

  Thông tư liên tịch

  77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ
  ngày 01/11/1997

  Ban hành về dán tem hàng nhập khẩu

  Bãi bỏ

  Thông tư quy định dán tem đối với 03 mặt hàng: rượu, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện các loại.
  Ngày 06/8/2007 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 71/2007/QĐ-BTC về việc không thực hiện dán tem đối với 16 mặt hàng nhập khẩu, trong đó có quy định không thực hiện dán tem đối với mặt hàng xe đạp nguyên chiếc và quạt điện, còn mặt hàng rượu tiếp tục dán tem theo TTLT 77/1997/BTC-BTM-BNV-TCHQ.
  Ngày 14/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, trong đó có quy định về việc dán tem đối với mặt hàng rượu (Nghị định 105/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 92/2012/NĐ-CP). Vì vậy nội dung Thông tư này không còn giá trị thực hiện.

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  42

  Thông tư liên tịch

  03/2000/TTLT-TCHQ-BNG
  ngày 06/06/2000

  Hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định 210/1999/QĐ-TTg về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

  Bãi bỏ

  Ngày 04/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/2015/QĐ-TTg quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế, trong đó bãi bỏ khoản 1 Điều 4 Quyết định Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg. Ngoài ra, các nội dung miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc đã được quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  Do vậy, nội dung Thông tư này không còn phù hợp với thực tế.

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  43

  Thông tư liên tịch

  03/2001/TTLT-TCHQ-BNG
  ngày 21/06/2001

  Sửa đổi, bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/6/2000 của Tổng cục hải quan - Bộ ngoại giao ban hành hướng dẫn Điều 4 Quyết định 210/1999/QĐ-TTg về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

  Bãi bỏ

  Ngày 04/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/2015/QĐ-TTg quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế, trong đó bãi bỏ khoản 1 Điều 4 Quyết định Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg. Ngoài ra, các nội dung miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc đã được quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  Do vậy, nội dung Thông tư này không còn phù hợp với thực tế.

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  44

  Thông tư liên tịch

  84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/06/2013

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

  Bãi bỏ

  Phần nội dung về thủ tục hành chính liên quan đến Bộ Tài chính và Bộ Công thương được thay thế bởi Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.
  Phần nội dung về thủ tục hành chính liên quan đến Bộ GTVT được quy định tại Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua cơ chế một cửa quốc gia.
  Do vậy, nội dung Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT không còn phù hợp.

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

  45

  Thông tư

  116/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011

  Hướng dẫnQuyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng

  Bãi bỏ

  Thông tư số 116/2011/TT-BTC là văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg,Quyết định 36/2011/QĐ-TTg đã  bị bãi bỏ từ ngày 01/9/2016 bởi Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

  Bộ Tài chính/TCHQ

  2019-2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LĨNH VỰC QUẢN LÝ NỢ và TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

  46

  Thông tư

  76/2008/TT-BTC ngày 03/09/2008

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hoá và dịch vụ trả nợ Liên bang Nga

  Bãi bỏ

  Qua rà soát, các nội dung của Thông tư không còn phù hợp và không còn được áp dụng trên thực tế, hiện chưa có văn bản  bãi bỏ

  Bộ Tài chính/QLN

  2019-2020

  47

  Thông tư

  110/2009/TT-BTC ngày 29/05/2009

  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ Phát triển Nông nghiệp (IFAD)

  Bãi bỏ

  Qua rà soát, các nội dung của Thông tư không còn phù hợp và không còn được áp dụng trên thực tế, hiện chưa có văn bản  bãi bỏ

  Bộ Tài chính/QLN

  2019-2020

  48

  Thông tư

  193/2011/TT-BTC ngày 23/12/2011

  Hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID)

  Bãi bỏ

  Qua rà soát, các nội dung của Thông tư không còn phù hợp và không còn được áp dụng trên thực tế, hiện chưa có văn bản  bãi bỏ

  Bộ Tài chính/QLN

  2019-2020

  49

   Thông tư liên tịch

  88/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 11/10/2005

  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại

  Bãi bỏ

  Do Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại đã kết thúc.

  Bộ Tài chính/QLN

  2019-2020

  50

   Thông tư liên tịch

  127/2010/TTLT-BTC-BYT ngày 24/08/2010

  Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 11/10/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại

  Bãi bỏ

  Do Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại đã kết thúc.

  Bộ Tài chính/QLN

  2019-2020

  LĨNH VỰC THUẾ

  51

  Thông tư

  101/2010/TT-BTC ngày 14/07/2010

  Hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

  Bãi bỏ

  Thông tư 101/2010/TT-BTC là văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 04/2009/NĐ-CP. Nghị định 04/2009/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2015 và được bãi bỏ bởi Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. Thông tư này cũng không còn áp dụng trên trên thực tế.

  Bộ Tài chính/CST

  2019-2020

  52

  Thông tư

  05/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010

  Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe

  Bãi bỏ

  Thông tư 05/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe. Nội dung này đã được thay thế bởi Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

  Bộ Tài chính/CST

  2019-2020

  53

  Thông tư

  96/2011/TT-BTC ngày 04/07/2011

  Hướng dẫn chính sách tài chính quy định tại Quyết định 12/2011/QĐ-TTg về chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

  Bãi bỏ

  Thông tư 96/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định 12/2011/QĐ-TTg. Quyết định này đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị định 111/2015/NĐ-CP. Mặt khác, nội dung Thông tư này cũng không còn áp dụng trên thực tế.

  Bộ Tài chính/CST

  2019-2020

  54

  Thông tư

  128/2016/TT-BTC ngày 09/08/2016

   Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

  Bãi bỏ

  Thông tư 128/2016/TT-BTC quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đổi với các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Phụ lục III Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP. Ngày 01/9/2016, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành, việc thực hiện miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được thực hiện theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

  Bộ Tài chính/CST

  2019-2020

  LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

  55

  Thông tư

  241/2009/TT-BTC  ngày 29/12/2009

  Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

  Bãi bỏ

  Do dự án đã hoàn thành, Thông tư 241/2009/TT-BTC không còn được áp dụng trên thực tế, hiện chưa có văn bản  bãi bỏ

  Bộ Tài chính/ĐT

  2019-2020

  LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  56

  Thông tư

  223/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010

  Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

  Bãi bỏ

  Ngày  25/9/2015, Bộ Kế hoạch đầu tư đã có báo cáo số 6894/BKHĐT về việc tổng kết thực hiện Đề án trên giai đoạn 2011-2015, trong báo cáo không đề xuất kéo dài thời hạn thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê. Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bãi bỏ tại Quyết định số 312/QĐ-TTg. Qua rà soát thấy rằng Thông tư này chưa có văn bản nào bãi bỏ nên chưa hết hiệu lực, đưa vào danh mục kiến nghị bãi bỏ. 

  Bộ Tài chính/HCSN

  2019-2020

  57

  Thông tư

  174/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012

  Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành Thông tư là: Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003; Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008; Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008; Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 - đã hết hiệu lực. Qua rà soát thấy Thông tư 174/2012/TT-BTC không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính/HCSN

  2019-2020

  58

  Thông tư liên tịch

  104/2007/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 30/08/2007

  Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước

  Sửa đổi, bổ sung

  Do các nội dung của Thông tư liên tịch không còn phù hợp với thực tiễn, Bộ Văn hóa Thế thao và Du lịch đã xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung văn bản này, đề xuất Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế.

  Bộ Tài chính/HCSN

  2019-2020

  59

  Thông tư liên tịch

  15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010

  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015

  Bãi bỏ

  tại Khoản 1 Điều 1 TTLT 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT quy định: Thông tư này hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương
  trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015,  do Thông tư chỉ hướng dẫn
  cho giai đoạn 2010-2015, hiện không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính/HCSN

  2019-2020

  60

   Thông tư liên tịch

  200/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011

  Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao

  Sửa đổi, bổ sung

  Do các nội dung của Thông tư liên tịch cần được đánh giá lại, xem xét tính phù hợp với thực tiễn

  Bộ Tài chính/HCSN

  2019-2020

  61

  Thông tư liên tịch

  18/2012/TTLT-BTC-BTTTT
   ngày 14/02/2012

  Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011 - 2015

  Bãi bỏ

  do TTLT 18/2012/TTLT-BTC-BTTTT chỉ áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020, tại Khoản 2 Điều 11 quy định:  2. Việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2016 đã được cơ quan có thẩm quyền giao, thực hiện theo quy định tại ...Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT/BTC-BTTTT .... Việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án từ năm 2017, thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
  Qua rà soát thấy TTLT 18/2012/TTLT - BTC-BTTTT không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Qua rà soát và thấy trong văn bản không quy định thời gian hết hiệu lực của văn bản nên chưa hết hiệu lực, đưa vào danh mục kiến nghị bãi bỏ.

  Bộ Tài chính/HCSN

  2019-2020

  62

  Thông tư liên tịch

  105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
  ngày 06/08/2013

  Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam

  Bãi bỏ

  Qua rà soát thấy TTLT 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT đã hết thời gian thực hiện, không còn áp dụng trên thực tế và chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính/HCSN

  2019-2020

  LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

  63

  Thông tư

  89/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011

  Hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu

  Bãi bỏ

  Hiện nay, nội dung điều chỉnh của Thông tư không còn trên thực tế, chưa có văn bản bãi bỏ Thông tư

  Bộ Tài chính/QLG

  2019-2020

  64

  Thông tư

  198/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014

  Hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá tra nguyên liệu

  Bãi bỏ

  Ngày 09/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2017/NĐ-CP về quản lý chăn nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra, tại khoản 4 Điều 8 NĐ 55/2017 không còn quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính về hướng dẫn phương pháp tính giá thành ca tra nguyên liệu. Vì vậy nội dung Thông tư 198/2014 không còn giá trị thực hiện.
  - Qua rà soát và thấy Thông tư này chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính/QLG

  2019-2020

  65

  Thông tư liên tịch

  103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG ngày 24/12/2001

  Hướng dẫn trợ giá đối với cước vận chuyển ấn phẩm văn hoá, giá vé máy bay của các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

  Sửa đổi, bổ sung

  Do các nội dung của Thông tư liên tịch cần được đánh giá lại, xem xét tính phù hợp với thực tiễn.

  Bộ Tài chính/QLG

  2019-2020

  66

  Quyết định

  128/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không

  Bãi bỏ

  Ngày 21/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam, trong đó đã giao thẩm quyền cho Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá dịch vụ hàng không. Liên quan đến giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không, Bộ GTVT đã ban hành các Quyết định 4224/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2016, Quyết định 2345/QĐ-BGTVT ngày 08/8/2017, Quyết định 4213 ngày 28/12/2016. Do đó, nội dung của QĐ 128/2008/QĐ-BTC không còn giá trị thực hiện.
  Qua rà soát, Quyết định 128/2008/QĐ-BTC chưa có văn bản bãi bỏ.

  Bộ Tài chính/QLG

  2019-2020

  LĨNH VỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

  67

  Thông tư

  32/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016

  Về việc tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư số 21/2013/TT-BTC, Thông tư số 22/2013/TT-BTC đến năm 2016

  Bãi bỏ

  Tại Điều 1 Thông tư 32/2016/TT-BTC quy định: Tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư số 21/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 … đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.
  Qua rà soát, Thông tư này đã không còn áp dụng trên thực tế, hiện chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính/ DTNN

  2019-2020

  68

  Quyết định

  35/2004/QĐ-BTC ngày 14/04/2004

  Ban hành các tiêu chuẩn về bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia

  Bãi bỏ

  Từng nội dung của Quyết định đã được thay thế bởi các  văn bản sau:
   - Thông tư 42/2010/TT-BTC ngày 25/03/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng,
   - Thông tư 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh,
   - Thông tư 178/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao áo cứu sinh,
   -  Thông tư 60/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh
  Qua rà soát, Quyết định này đã không còn áp dụng trên thực tế, hiện chưa có văn bản bãi bỏ

  Bộ Tài chính/ DTNN

  2019-2020

   

  Tài liệu đính kèm: