Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

                                                                                     DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

   tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019

  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định)

   

   
    1/01/clip_image001.png" width="265" />

   

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên gọi của văn bản

  Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực lực

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  1

  Nghị quyết

  141/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 về phát triển giáo dục mầm non tỉnh Nam Định từ năm 2010 đến năm 2015

  Khoản 1, 2 ,3 ,4 Điều 1

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

  01/01/2016

  2

  Nghị quyết

  11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016;

  ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

  Khoản 4 Điều 3

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND  ngày 08/12/2018

  01/01/2019

  3

  Nghị quyết

  27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020

  Tiết 7.1, tiết 7.2, tiết 7.3 điểm 7 mục IV, phần A;

  (–) thứ nhất, Mục I, phần B

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018.

  01/01/2019

  4

  Nghị quyết

  62/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèmtheo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh

  Khoản 1, 2 Điều 1

  Được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ bởi Nghị  quyết  số  31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018.

  01/01/2019

  5

  Quyết định

  04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Khoản 5 Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số13/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018.

  05/7/2018

  6

  Quyết định

  17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm) văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

  - Điểm c khoản 2 Điều 4; điểm b khoản 3 Điều 5; điểm c khoản 3 Điều 6 của Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm) văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

  - Điểm c khoản 3 Điều 3 của Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận“Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

  -Điểm d khoản 1 Điều 8 của Quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội

  - Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu“Cơ quan (đơn vị) đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

  Được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017.

  01/10/2017

  7

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013; quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và mức trợ cấp chăm sóc người khuyết tật được tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Khoản 3 Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 08/9/2015

  08/9/2015

  8

  Quyết định

  07/2015/QĐ-UBND ngày 10/2/2015 quy định tỷ lệ phần trăm(%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất và đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất:

  - Đất thuê thuộc địa bàn thành phố Nam Định và các khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp tập trung do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật

   

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016

  24/7/2016

  9

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016;

  quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.

  Phần I, II, III

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018

  09/11/2018

  Tổng số: 09 văn bản

   

   

  Tài liệu đính kèm: