• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/05/2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 11/2016/TT-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 11/2016/TT-BGDĐT

                  Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

     

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về quản lý đề tài

khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 
  1/01/clip_image003.gif" width="253" />

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trư­­ờng,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm         2016 và thay thế Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học vùng, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Viện trưởng các viện nghiên cứu, Giám đốc các trung tâm nghiên cứu khoa học và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;  

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Quốc gia giáo dục và PT NNL;                  

- Ban Tuyên giáo TW;                        

- Uỷ ban VHGD,TN, TNNĐ của QH;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Bộ KH&CN;                       

- Bộ Tư pháp (Cục Ktra VBQPPL);                                    

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GDĐT;

-  Như Điều 3 (để thực hiện);

-  Lưu: VT, PC, KHCNMT.                                                                            

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

     Bùi Văn Ga

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Văn Ga

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.