• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/11/1970
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 1011-NQ/TVQH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 1970

NGHỊ  QUYẾT

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ,

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Hiệp định lãnh sự đã được ký kết ngày 7 tháng 7 năm 1970 giữa Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Mông Cổ./.

Hoàng Văn Hoan

(Đã ký)

TM. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Hoan

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.