• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/05/1978
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 247/NQ-QHK6
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1978

NGHỊ QUYẾT

CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;

Trong khi chờ đợi Hiến pháp mới và Luật mới về tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp;

Để bảo đảm điều kiện cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện được nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong giai đoạn cách mạng hiện nay;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện quy định ở Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962, nay được bổ sung như sau:

- Căn cứ vào tài nguyên và cơ sở vật chất, kỹ thuật của huyện, vào yêu cầu nâng cao mức sống của nhân dân và nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước, và căn cứ vào nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao, Hội đồng nhân dân huyện quyết định kế hoạch phát triển kinh tế và văn hoá của huyện.

- Hội đồng nhân dân huyện xét duyệt dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách của huyện.

Điều 2

Số lượng thành viên của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện được qui định lại như sau:

- Các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có từ có từ 17 đến 21 người.

- Các Uỷ ban nhân dân huyện và cấp tương đương có từ 11 đến 15 người.

Điều 3

Hội đồng Chính phủ hướng dẫn thi hành nghị quyết này./.

TM. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Trường Chinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.