• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2022
BỘ CÔNG AN
Số: 47/2022/TT-BCA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2022

THÔNG TƯ

Quy định Nội quy trường giáo dưỡng

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định Nội quy trường giáo dưỡng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Nội quy trường giáo dưỡng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Trường giáo dưỡng.

2. Học sinh trường giáo dưỡng.

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trường giáo dưỡng.

4. Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 và thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BCA ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định Nội quy trường giáo dưỡng.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đại tướng Tô Lâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.