• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2023
BỘ CÔNG THƯƠNG.
Số: 35/2022/TT-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

THÔNG TƯ

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành                                                               

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="101" />

 

 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành sau đây:

1. Quyết định số 1310/2003/Q%C4%90-BTM" target="_blank">1310/2003/QĐ-BTM ngày 14 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch kiểm soát viên thị trường lên kiểm soát viên chính thị trường.

2. Quyết định số 2453/2005/QĐ-BTM ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng tiền công vụ đối với công chức Quản lý thị trường.

3. Quyết định số 04/2008/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương.

4. Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

5. Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân.

6. Thông tư số 14/2014/TT-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực.

7. Thông tư số 23/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện.

8. Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  10      tháng   02      năm 2023.

2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Diên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.