• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/08/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 17/02/2009
BỘ Y TẾ
Số: 20/2005/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Cục Y tế dự phòng Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 20/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ Mục Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS ban hành kèm theo Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2005/QĐ-BYT

ngày 26 tháng 7 năm 2005)

I. Chức năng

1. Cục Y tế dự phòng Việt Nam là Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực y tế dự phòng trong phạm vi cả nước.

2. Cục Y tế dự phòng Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội. Kinh phí hoạt động của Cục do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về y tế dự phòng, bao gồm các nội dung: Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm gây dịch, kiểm dịch y tế biên giới, phòng chống bệnh xã hội, sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, phòng chống tai nạn thương tích, quản lý vắc xin, sinh phẩm y tế và hoá chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hoặc để Bộ trưởng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về lĩnh vực y tế dự phòng trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc để Bộ trưởng trình các cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật, tiêu chuẩn về chuyên môn, kỹ thuật và danh mục thuộc các lĩnh vực: phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch; kiểm dịch y tế biên giới; phòng chống bệnh xã hội; sức khỏe môi trường; sức khỏe nghề nghiệp; sức khỏe trường học; dinh dưỡng cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích; vắc xin, sinh phẩm y tế; các hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên ngành hệ thống y tế dự phòng trong phạm vi cả nước; quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn các Viện thuộc hệ y tế dự phòng; làm đầu mối quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn y tế dự phòng của các Bộ, ngành.

5. Quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

a) Các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh xã hội, kiểm dịch y tế biên giới trên phạm vi cả nước. Trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hoặc để Bộ trưởng trình Chính phủ phê duyệt những biện pháp đặc biệt để dập tắt dịch bệnh theo quy định của pháp luật. Xây dựng dự trữ quốc gia hàng năm và định mức sử dụng thuốc, hóa chất, phương tiện phòng chống dịch cho địa phương, các ngành và các đơn vị;

b) Sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học và dinh dưỡng cộng đồng; giám sát chất lượng nước uống, nước sinh hoạt, các công trình vệ sinh; bảo vệ môi trường trong ngành y tế; xây dựng, chỉ đạo phong trào phòng bệnh, vệ sinh môi trường và nâng cao sức khỏe cộng đồng;

c) Kiểm tra, giám sát môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;

d) Kiểm tra việc sản xuất, sử dụng, xuất, nhập khẩu, phân phối vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm, diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

6. Xây dựng nội dung và chỉ đạo, triển khai công tác thông tin - giáo dục - truyền thông sức khỏe về y tế dự phòng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế dự phòng cho cán bộ y tế dự phòng.

7. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm trong hoạt động chuyên ngành y tế dự phòng theo quy định của pháp luật; tham gia các đoàn thanh tra về hoạt động chuyên ngành y tế dự phòng.

8. Quyết định theo thẩm quyền việc cấp, đình chỉ hoặc thu hồi số đăng ký lưu hành và các loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất diệt côn trùng và diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; tổ chức thu phí, lệ phí và các loại thu khác theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế dự phòng.

10. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

11. Chủ trì,phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra của Bộ Y tế trong việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn cho mạng lưới y tế dự phòng tuyến dưới.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

III. Tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo Cục

Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng Việt Nam gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục.

Các Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức của Cục

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Vắc xin;

d) Phòng Kiểm dịch - Quản lý hoá chất;

đ) Phòng Sức khoẻ môi trường và cộng đồng;

e) Phòng Sức khoẻ nghề nghiệp - Tai nạn thương tích.

3. Cơ chế hoạt động

a) Cục Y tế dự phòng Việt Nam hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và các Phòng thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa Văn phòng, các Phòng trong Cục do Cục trưởng quy định;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Văn phòng, các Phòng thuộc Cục thực hiện theo quy định của pháp luật;

d) Các chức danh lãnh đạo Cục, Văn phòng và các Phòng thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Cục Y tế dự phòng Việt Nam được xác định theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Thị Trung Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.