• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/05/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2005
CHÍNH PHỦ
Số: 49/2002/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số103/1999/NĐ-CP

ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán,khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệpnhà nước như sau:

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi như sau:

"1.Nghị định này quy định về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê toàn bộ mộtdoanh nghiệp, áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước độc lập và các doanhnghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty có vốn Nhà nước ghi trênsổ sách kế toán dưới 5 tỷ đồng, Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc khôngcổ phần hóa được."

2. Bổ sung khoản 19 Điều 3 như sau:

"19.Doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cổ phần hóa được"là một trong các loại doanh nghiệp sau đây:

a)Doanh nghiệp trong phương án tổng thể sắp xếp được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt phân loại là doanh nghiệp mà Nhà nước sẽ không nắm giữ bất kỳ tỷ lệ phầntrăm vốn nào và không áp dụng được biện pháp cổ phần hóa.

b)Doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa trong phương án tổng thể sắp xếp đã đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng sau khi đã áp dụng tất cả các biện pháptheo quy định của pháp luật nhưng vẫn không tiến hành cổ phần hóa được."

3. Điều 58 được sửa đổi như sau:

"Điều 58. Thẩm quyền phê duyệt phương án giao, bán, khoán kinhdoanh, cho thuê doanh nghiệp

Căncứ đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ trưởng, Chủ tịch ủyban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 quyết định : chỉ tiêu vàđiều kiện khoán kinh doanh, giá cho thuê, giá bán doanh nghiệp và phê duyệt phươngán giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê đối với doanh nghiệp có vốn nhà nướcghi trên sổ sách kế toán dưới 5 tỷ đồng."

4. Cụm từ ''Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương'' trongNghị định số 103/1999/NĐ-CP được sửa đổi thành cụm từ ''Ban Chỉ đạo Đổi mới vàPhát triển doanh nghiệp''; cụm từ "Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thuộcBộ, tỉnh, thành phố, Tổng công ty 91" được sửa đổi thành cụm từ "BanĐổi mới và Phát triển doanh nghiệp".

Điều 2. Nghịđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị địnhnày.

Điều 3. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quảntrị Tổng công ty 91 chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này, định kỳ 3 thángmột lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các kiến nghị nhằm thực hiện tốtNghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.