• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 26/04/2006
BỘ XÂY DỰNG
Số: 14/2000/TT-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2000
Bộ Xây dựng

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư

và xây dựng theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày05/5/2000 của

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số52/1999/NĐ-CP

 

Ngày 05/5/2000 Chính phủ đã banhành Nghị định số 12/2000/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quảnlý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày08/07/1999 của Chính phủ, trong đó đã thay đổi quy mô phân loại dự án đầu tưtheo các nhóm A, B, C.

Thực hiện Nghị địnhsố 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định tại Điều 3 về việc tổ chức hướng dẫn,kiểm tra việc thi hành Nghị định này, sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và đầutư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi một số quy địnhvề quản lý các dự án đầu tư theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ nhưsau:

 

Đối với các dự án đầutư (bao gồm cả dự án thành phần hoặc tiểu dự án) theo phân loại dự án đầu tưtrong Nghị định 52/1999/NĐ-CP là nhóm A nay theo phân loại dự án đầu tư trongNghị định số 12/2000/NĐ-CP là nhóm B thì được xử lý theo từng trường hợp:

1. Trường hợp dự ánđầu tư chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì việc trình duyệt được thựchiện như đối với dự án nhóm B theo quy định tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày05/5/2000 của Chính phủ.

2. Trường hợp dự ánđầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc một số khâu tiếp theo cũng đãđược phê duyệt như quy định đối với dự án nhóm A thì các trường hợp đó khôngphải trình duyệt lại; các bước tiếp theo được thực hiện theo quy định như đốivới dự án nhóm B./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.