• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
BỘ XÂY DỰNG
Số: 29/2000/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Về việc ban hành "Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản"

 ___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành kèm theo Lệnh công bố số 02/CTN ngày 09 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch Nước;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Tập "Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản".

Điều 2: Tập "Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản" này là căn cứ để lập đơn giá, dự toán xây lắp công tác sửa chữa và thanh toán các khối lượng xây lắp sửa chữa hoàn thành trong xây dựng cơ bản.

Điều 3: Tập "Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản" này áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2001./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.